Vil bruke millioner på brannsikring

Fosna-Folket.no

Roan kommunes budsjett for 2017 ble behandlet av formannskapet tidligere denne uka.

Det var på tirsdag at Roan formannskap hadde blant annet rådmannens forslag til budsjett for 2017 oppe til behandling.

«Tilrettelegging for næringsliv»

I all hovedsak ble forslaget fra rådmann Roy-Bjarne Hemmingsen vedtatt som framlagt.

På investeringsbudsjettet ble det imidlertid flyttinger på noen poster. Mens to millioner kroner til hovedplan vannforsyning ble flyttet et år ut i tid, kom posten «tilrettelegging for næringsliv» på fem millioner kroner inn på 2017-budsjettet.

Den største vedtatte posten på investeringsbudsjettet var imidlertid branntekniske opprustingstiltak ved Roan sykeheim. 6.250.000 kroner står på den på posten. I tillegg kommer utbygging av sykeheimen til 2 millioner kroner. Alt i alt vil 8.250.000 kroner gå til sykeheimen. Den har i dag 19 plasser, men skal reduseres til 15.

Kalking og ny grunnvannsbrønn

Av andre større investeringsposter kan nevnes 500.000 kroner til kalking av Roan kirke, 1,8 millioner kroner til ny grunnvannsbrønn Sumstad og 1 million kroner til Nygården bru.

Alt i alt fordeles 16,5 millioner kroner på investeringsbudsjettet. Til sammenligning var det justerte budsjettet for inneværende år på i underkant av 9,6 millioner kroner.

– Etterslep

– Det har vært et etterslep på investeringssida de siste årene, noe som bidrar til at det nå må tas etter, sier økonomikonsulent Roald Terning i Roan kommune til Fosna-Folket.

For 2017 er det ifølge budsjettet behov for 12.565.000 kroner i låneopptak. Budsjettrammen alt i alt, det vil si skatter og rammetildeling summert, er satt til 84.053.000 kroner for 2017.

«Tiltakene svir for oss alle»

Hovedmålet for 2017-budsjett er å sikre Roan kommunes økonomiske stilling, framholder Hemmingsen, som ellers skriver følgende om budsjettet:

«De to siste driftsårene, 2015 og 2016, viser at de tiltak som er igangsatt fører oss riktig vei. Selv om flere av tiltakene har vært omdiskuterte og dermed også lite populære har de vært nødvendige. Det har vært tøffe år for ansatte i kommunen, for å kunne gi et best mulig tilbud til kommunens innbyggere, samtidig som vi har vært nødt til å kreve mere inn fra kommunens innbyggere, gjennom eiendomsskatt. Det har også vært nødvendig å gjennomføre en reduksjon i antallet skoler i kommunen. Disse tiltakene svir for oss alle. Trøsten for hver og en av oss er at det ser ut til at disse tiltakene er med på å snu den økonomiske situasjonen i Roan, og at de dermed fører oss ut av ROBEK før vi kan regne inn de aller største inntektene gjennom eiendomsskatten fra Roan Vindpark …»

Kommunestyret 15. desember

Den endelige sluttstreken for kommende års budsjett, sammen med økonomiplan 2017 -2020, settes av kommunestyret før jul. Det møtet er planlagt til 15. desember.


%d bloggere liker dette: