Tomtefesteloven utsatt – klok beslutning av regjeringen

Norges Hytteforbund.no
I statsråd 28.2.2014 ble endring av tomtefesteloven utsatt. Bakgrunnen er at den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen har dømt Norge til å endre loven i utleiernes favør. Men dommen sier ikke hvor mye. Det har vært en offentlig utredning om saken i 2013, NOU: 2013:11 «Festekontrakter og folkerett». Komiteens flertall er blitt sterkt kritisert for sine (til dels manglende) økonomiske resonnementer.


Norges Hytteforbund har arbeidet mye med saken- i stor grad i allianse med Norges Huseierforbund, NBBL og Tomtefesterforbundet. Hytteforbundet har avgitt høringsuttalelse der vi går inn for en utsettelse av saken for å utrede de økonomiske konsekvensene bedre enn hva som ble gjort i den nevnte komiteen.

Det er ca. 1 mill. personer som blir berørt av saken og en økning av festeavgift, slik komiteen har foreslått, vil kunne gi svært store økninger for den enkelte husholdning – det er mange eksempler på ti- dobling.
Vi har bl.a. hatt et svært greit møte med Justisdepartementet og begrunnet vårt syn. Dette er det tatt hensyn til og Norges Hytteforbund er faktisk eneste høringsinstans som konkret er referert i regjeringens saksdokument, «Proposisjon til Stortinget 41 L (2013-14)».

Saken er komplisert, da man må finne en balansert måte å fastsette årlig festeavgift på. I tillegg bør loven etter hvert fases ut og da må man finne en fornuftig pris som tar tilstrekkelig hensyn til bortfester som skal selge tomta og hytte- og huseiere som skal kjøpe.

Det hele blir nå utsatt – dagens midlertidige lov blir forlenget i ett år og det vil i den perioden bli gjennomført bedre utredninger – spesielt om økonomiske konsekvenser av forskjellige løsninger.

Norges Hytteforbund vil selvsagt arbeide med saken videre.

%d bloggere liker dette: