Tilskudd til kasserte fritidsbåter

Miljødirektoratet.no

Stortinget har vedtatt en tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter. Miljødirektoratet foreslår at tilskuddet brukes til transport og behandling av båtene, og at det etableres et tilgjengelig og brukervennlig tilbud raskt.

Stortinget vedtok i høst at det skal etableres en statlig finansiert tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter og at det er ønskelig at den er på plass første halvår av 2017.

Gratis eller billigere levering

Miljødirektoratet foreslår at tilskuddet utbetales til anleggene som behandler båtene, og ikke til eier ved levering.

– Vi mangler et system som gjør det mulig å dokumentere hvem som eier båter i Norge. Vi er derfor bekymret for at ordningen kan misbrukes og føre til tyveri eller utbetaling av tilskudd til utenlandske båter. Denne risikoen er betydelig mindre om pengene går til å dekke kostnader for mottak, transport og behandling av kasserte fritidsbåter, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

– Da vil folk kunne levere båtene sine gratis eller betydelig billigere enn de ellers vil kunne gjøre til et godkjent avfallsmottak, fortsetter Hambro.

Stortinget viser også til at Miljødirektoratet i 2016 utredet et forslag om en returordning for fritidsbåter. Her foreslo vi å finansiere håndteringen gjennom et årlig gebyr og et obligatorisk småbåtregister.

– Vi foreslår at denne løsningen bør utredes videre for å etablere en langsiktig ordning som finansieres av brukerne. Denne nye tilskuddsordningen vil, uavhengig av et slikt arbeid, bidra til å løse de utfordringene mange kommuner ser i dag med etterlatte fritidsbåter, sier Hambro.

Små båter til kommunene

For å få på plass et tilgjengelig og brukervennlig tilbud raskt, må det finnes nok godkjente anlegg som kan ta imot båtene og behandle dem riktig. Miljødirektoratet mener en god løsning kan være at kommunene er en del av løsningen for de mindre båtene. Det må avklares om kommunene skal inngå i tilskuddsordningen eller finansiere dette over avfallsgebyrene.

– Vi anbefaler derfor at båter under 5,5 meter og uten innenbords motor skal inngå i kommunenes lovpålagte renovasjon, sier Hambro.

Anlegg for større båter

Det må også etableres et tilstrekkelig nettverk for mottak av større og mer komplekse fritidsbåter. Båtene må så transporteres videre til behandlingsanlegg som må få krav til behandling av båtene og søke om nødvendige tillatelser. Per i dag er det kun 4-5 virksomheter som har tillatelse til å behandle båter.

Nødvendige investeringer

I det videre arbeid må det lages regelverk for tilskuddsordningen, og for miljøsanering og behandling. For at de aktuelle behandlingsanleggene skal gjøre de investeringene som er nødvendig, må rammebetingelsene for ordningen klargjøres.

Å utarbeide og implementere en slik ordning kan ta noe tid og det er usikkert når den kan komme på plass. Vi ber derfor Klima- og miljødepartementet ta stilling til våre forslag før vi går videre.

%d bloggere liker dette: