Skuffet over avslag om friskole

Fosna-Folket.no

– Vi er skuffet, men har klaget på avslaget fra Utdanningsdirektoratet. 

Det sier Arne-Johan Nikolaisen, styreleder for Vik-Bessaker friskole, etter at de fikk tommelen ned for å opprette friskole ved Vik-Bessaker skole.

Nedstemt

Etter at Vik-Bessaker skole i Roan ble vedtatt lagt ned våren 2016, var det allerede tatt et initiativ om å opprette en friskole. Det var i april at Roan kommunestyre, med elleve mot seks stemmer, vedtok å legge ned barneskolen Vik-Bessaker skole.

Bakgrunnen for at Roan ville se nærmere på skolestrukturen, var en kombinasjon av økonomi og at elevtallet hadde falt mye i kommunen de senere årene. Før nedleggelsen av Vik-Bessaker skole, var det tre skoler i drift i Roan: Vik-Bessaker skole, Brandsfjord skole og Sør-Roan skole.

Venstres Hanne Skjæggestad framla forslag om å opprettholde dagens skolestruktur. Dette ble nedstemt mot elleve stemmer. De 23 elevene ble fra og mest sist høst overflyttet til Brandsfjord skole og innlemmet i den skolekretsen. Drifta ved barnehagen ved Vik-Bessaker skole ble opprettholdt.

Nærmiljøskole

Folk i området fryktet at dette vil skje, slik at ballen allerede hadde begynte å rulle for en friskole. Ei gruppe som skulle jobbe med saken, var alt i gang da skolen fikk sin dødsdom.

Arne-Johan Nikolaisen, styreleder for Vik-Bessaker friskole, sa blant annet følgende til Fosna-Folket i mars om søknaden som var sendt:

– I forhold til grunnskolenivå, er det gjerne tre ulike typer: friskole tuftet på livssyn, friskole tuftet på anerkjent pedagogisk retning som eksempelvis montessori- eller steinerpedagogikk eller friskole etter særskilt profil. Vi har gått for det siste. Vi ser for oss å drive i forhold til kunnskapsløftet, men har lagt inn en egen profil som nærmiljøskole og et ekstra fokus mat og helse. Det siste innebærer at vi vil aktivt bruke nærmiljøet i undervisningssammenheng.

Avslag

Før jul ble det avslag fra Utdanningsdirektoratet på søknaden om friskole.

– Skolen klaget på vårt negative vedtak 19. desember. Klagen ligger til vurdering hos oss nå og kan omgjøres her eller videresendes til Kunnskapsdepartementet for vurdering, opplyser Petter Tryggestad ved rådgiver – kommunikasjonsstaben hos Utdanningsdirektoratet.

I et utsendt brev fra seniorrådgiver Øystein Rovde i Utdanningsdirektoratet blir det opplyst om at de i klagen er mulig å gjøre endringer, også i læreplanen. Rovde påpeker imidlertid at hovedårsaken til at søknaden ble avslått dreier seg om konsekvensene for kommunen, herunder det offentlige skoletilbudet.

Rett til statsstøtte

Friskole, eller frittstående skole, er et norsk begrep som betegner private skoler med rett til statsstøtte. Skolene er godkjent etter friskoleloven, i motsetning til private skoler uten statsstøtte som er godkjent etter opplæringsloven paragraf 2-12, ifølge Wikipedia. De frittstående skolene mottar statsstøtte tilsvarende om lag 85 prosent av det som brukes på offentlige skoler, og kan ta inntil 15 prosent i skolepenger.

I friskoleloven står blant annet å lese at:

« … Departementet kan godkjenne frittståande skolar og driftsendringar ved godkjende frittståande skolar … Ein skole skal ikkje få godkjenning dersom etableringa vil medføre negative konsekvensar for det offentlege skoletilbodet, eller andre særlege grunnar tilseier at skolen ikkje bør godkjennast. Vertskommunen eller vertsfylket skal få høve til å gi fråsegn før departementet gjer vedtak i saka, og dei kan klage på departementet sitt vedtak. Godkjende skolar har rett til statstilskot etter § 6–1 og til å drive verksemd etter lova …»

«Stiller vi oss spørrende»

I den innsendte klagen fra Vik-Bessaker friskole ved styreleder Arne-Johan Nikolaisen, står blant annet følgende å lese:

«Utdanningsdirektoratet vurderer i sin skjønnsmessige vurdering at en godkjenning av Vik-Bessaker friskole vil ha negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet i Roan kommune. Denne vurderingen ser i stor grad ut til å være basert på Roan kommunes egen uttalelse vedrørende etablering av Vik-Bessaker friskole datert 09.06.16. I e-post mottatt fra saksbehandler Marianne Elisabeth Lystad i Utdanningsdirektoratet datert 22.04.16 med referanse 2016/1219 vedrørende anmodning om uttalelse i forbindelse med etablering av Vik-Bessaker friskole sendt til Roan kommune, skrives følgende:

«Uttalelsen skal ikke i seg selv være avgjørende for hvorvidt en søknad imøtekommes eller ikke, men inngå som en del av grunnlaget for direktoratets skjønnsmessige vurdering.»

I etterkant av avslaget erfarer vi i midlertidig fra saksbehandler Øystein Rovde i e-post datert 05.12.16 at: «Hovedårsaken til at søknaden ble avslått dreier seg om konsekvensene for kommunen, herunder det offentlige skoletilbudet.»

Med tanke på e-post mottatt fra saksbehandler Lystad 22.04.16 stiller vi oss spørrende til om det er grunnlag for å avvise Vik-Bessaker friskoles søknad, når denne avgjørelsen i hovedsak baserer seg på konsekvensene for Roan kommune, og ikke på grunnlag av læreplanverket.»

– Skal kjempe videre

Arne-Johan Nikolaisen uttrykker overfor avisa stor skuffelse over avslaget hos Utdanningsdirektoratet.

– Vi trodde først det var noe med innholdet i læreplanen i vår søknad som gjorde utslaget, men ble så klar over at det egentlig dreide seg om synspunkter fra Roan kommune sin side. Vi skal kjempe videre for denne saken, lover Nikolaisen.

%d bloggere liker dette: