Reguleringer av laksefiske i enkelte vassdrag er justert

Miljodirektoratet.no
Endringene i reguleringsbestemmelser for elvefisket etter villaks, sjøørret og sjørøye for 2014 er nå vedtatt. I utgangspunktet videreføres bestemmelsene med noen endringer i enkelte vassdrag.

En større gjennomgang av reguleringer av fiske etter laksefisk skal som hovedregel gjøres hvert femte år og ble sist gjennomført i 2012. 2014 er et mellomår hvor bestemmelsene i utgangspunktet videreføres.

For fiskesessongen i elv i 2014 er det gjort endringer i noen elver. I hovedsak dreier det seg om at enkelte elver er åpnet igjen for fiske etter at grunneierne har lagt til rette for tilfredsstillende lokal forvaltning.

Det ble bare åpnet for endringer i vassdrag og sjøområder hvor bestandssituasjonen har endret seg betydelig, og i vassdrag hvor grunneiere og andre rettighetshavere har lagt til rette for lokal forvaltning. I tillegg ble det åpnet for endringer i vassdrag som hadde fått endret gytebestandsmålet. Gytebestandsmålet er et mål på mengden fisk som bør være i hver elv i gytesessongen for å sikre god produksjon. Reguleringene i sjølaksefisket skulle bare vurderes dersom bestemmelsene som var foreslått endret i vassdrag hadde hatt spesiell betydning for reguleringene i tilgrensende sjøområder.

Miljødirektoratets endringsforslag ble sendt på høring 20. desember 2013. En del av endringsforslagene vi mottok før og under høringsprosessene, blant annet enkelte forslag om endringer i forskriften for sjølaksefiske, falt etter direktoratets vurdering utenfor de kriteriene som var lagt til grunn for forskriftsrevisjonen.

Innspill som ikke møtte kriteriene for årets revisjon vil bli vurdert ved neste hovedrevisjon av reguleringsregimet i 2016.

Mer info på : Miljodirektoratet.no

%d bloggere liker dette: