Vedtekter

 

Vedtektene ble fastsatt i stiftelsesmøte i 1993.

Siste revisjon: Juli 2020

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Roan hytteforening.

§ 2 Formål
Foreningen har til formål å ivareta medlemmers felles og individuelle interesser forbundet med fritidseiendommer og fritid i Åfjord kommune.

–       Bidra til å innarbeide et forpliktende samarbeide mellom foreningen og kommunen i saker som berører medlemmers interesser.

–       Informasjon og veiledning til medlemmer.

–       Samarbeide med andre organisasjoner /instanser med sammenfallende interesser.

–       Foreningen skal være fri, selvstendig og partipolitisk nøytral.

§ 3  Medlemmer, stemmerett
Medlemskap kan tegnes av personer som har interesse for hytte/fritid i Åfjord kommune. Medlemmer svarer kontingent til foreningen. Hver kontingent/medlemsnummer har en stemme.

§ 4 Kontigent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Skyldig kontingent begrenses oppad til 1 år.

§ 5 Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste besluttende organ.

Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Det er anledning til å stemme med fullmakt, men ingen årsmøtedelegater kan stemme med mer enn to fullmakter. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Konstituering av årsmøtet ledes av styrets leder. Det velges dirigent, referent og tellekorps.

Årsmøtet skal behandle:

–          årsmelding

–          regnskap med revisorberetning

–          innkomne saker

–          arbeidsprogram for styret

–          budsjett og kontingent

–          valg av styret, valgkomité og revisor.
Revisor, velges for en periode på to år

§ 6 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter

§ 7 Styret
Årsmøtet velger foreningens styre, bestående av 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Det avholdes separat valg av styrets leder, styret konstituerer seg selv. Funksjonstid i styret er 2 år. Varamedlemmer velges for 1 år. For å holde kontinuitet i styrets arbeid er minst 2 av styret medlemmer på valg hvert 2. år.

Roan hytteforening ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1.      Iverksette årsmøtets bestemmelser

2.       Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3.       Administrere og føre nødvendig kontroll med RHF økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4.       Representere RHF utad.

Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

§ 8 Rettigheter og signatur
Den til enhver tid valgte leder i Roan Hytteforening har fullmakt til å opptre på vegne av foreningen i alle anliggende. Denne fullmakten omfatter både prokurarett og signaturrett, jf. enhetsregisterlovens § 8.

Dette medfører bl.a. at Roan Hytteforenings leder og den han måtte gi fullmakt til har fullmakt til foreningens bankkontoer, og fullmakt til å hente ut verdipost og rekommanderte brev.

§ 9 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. Retningslinjer utarbeides av styret.

§ 10 Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 11 Oppløsning
Oppløsning av Roan hytteforening kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 

Siste redigert: 11.07.2020

Revisjoner:

 • Vedtektene ble fastsatt i stiftelsesmøte i 1993, og dokumentert og framlagt og godkjent på årsmøtet 23.11.1994.
 • Revisjon 2005:
  Ny datofrist for avholdelse av årsmøte ble vedtatt på årsmøtet 22.07.2005 (årsmøtet skal holdes innen april måned hvert år).
 • Revisjon 2008:
  Nytt punkt §5,  justering av ordlyd i §4, flytting av setning om kontingent fra §1 til §5.
 • Revisjon 2010:
  Endringer i hht frivillighetsregisterloven § 6: § 1 endres til § 1.2. Nytt punkt § 1.1
  § 3 endres til § 3.1 Nytt punkt § 3.2 Nytt punkt § 6
 • Revisjon 2011:
  Revidert på ordinært årsmøte
 • Revisjon 2020: Endret «Roan kommune» i §§ 2 og 3 til «Åfjord kommune». Revidert på ordinært årsmøte.