Nye oppgaver for kystkommuner, fylkesmannen og havneansvarlige

Miljøverndirektoratet.no
Alle kystkommuner skal innen 1. juli 2014 ha utarbeidet en felles avfallsplan for sine småbåthavner som skal godkjennes av fylkesmannen. Øvrige kysthavner skal også sende inn avfallsplaner til fylkesmannen for godkjenning innen samme dato.

For å beskytte det ytre miljøet mot dumping av skipsavfall og lasterester fra skip, skal alle havner ha tilgang på avfallsmottak som er tilpasset mengde og type avfall. Kravene er regulert i forurensningsforskriftens kapittel 20 som ble endret 3. oktober 2013. Den mest vesentlige endringen i forhold til tidligere, er at avfallsplanene må godkjennes av fylkesmannen, og revideres og godkjennes på nytt hvert tredje år.

Felles avfallsplan
For havner som hovedsakelig mottar avfall fra fritidsbåter skal kystkommunene i samråd med havneansvarlige og berørte parter utarbeide en felles avfallsplan som skal dekke alle slike havner i kommunen. Dette skal forenkle arbeidet med å lage avfallsplaner for disse havnene og lette godkjenningsarbeidet til fylkesmannen.

Ansvarlige for småbåthavnene skal gi kommunen alle opplysninger som trengs for å lage en avfallsplan. Havneansvarlige som ikke gir kommunen de nødvendige opplysningene, er selv ansvarlige for å utarbeide en egen avfallsplan.

Avfallsplanen skal sendes inn til fylkesmannen for godkjenning innen 1. juli 2014 og deretter hvert tredje år eller ved vesentlige endringer.

Alle kystkommuner skal ha laget en oversikt over alle havner i egen kommune og sendt den til fylkesmannen innen 1. januar 2014. Fylkesmannen vil bruke denne oversikten til å se hvem som skal levere inn avfallsplaner, og bruke den i den videre oppfølgingen, for eksempel planlegging av tilsynsaktivitet i havner.

Øvrige havner
Havneansvarlige for øvrige kysthavner har fortsatt en plikt til å utarbeide en avfallsplan, men nå skal denne også sendes inn til fylkesmannen for godkjenning innen 1. juli 2014 og deretter hvert tredje år eller ved vesentlige endringer.

Alle avfallsplaner skal utarbeides i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 20, vedlegg 1.

%d bloggere liker dette: