Ni nye vindparker i Norge

Natur og Ungdom.no
Denne uken ga Olje og energidepartementet konsesjon til ni nye vindparker. Natur og Ungdom jubler for vindparken som skal bygges i Vesterålen, men mener Ola Borten Moe ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til naturmangfoldet i Trøndelag.

Vindkraft i Vesterålen

I dag kom nyheten om at Ånstadblåheia vindpark i Vesterålen fikk konsesjon fra Olje- og energidepartementet. Dette mener Natur og Ungdom er en svært gledelig nyhet. Ånstadblåheia vil kunne bidra med ren energi til 5700 husstander, noe som vil gi et signifikant bidrag til Vesterålen. Natur og Ungdom mener også det er positivt om det nå bygges en vindpark i Vesterålen, som kan vise at det slettes ikke bare er oljen som vil kunne gagne regionen.

– Ånstadblåheia er en vindpark som ikke er stor av størrelse, og som heller ikke medfører store, irreversible inngrep i verdifull natur. Derfor er det virkelig en gledens dag at Ånstadblåheia i dag har fått konsesjon, sier Lundberg.

Vindparkene i Trøndelag

Vindkraftprosjektene Sørmarkfjellet, Roan, Kvenndalsfjellet, Storhei på Fosen, Geitfjellet, Remmafjellet, Svarthammaren/Pållifjellet i Snillfjord og Frøya fikk mandag endelig konsesjon fra Olje- og energidepartementet (OED). Vindparkene har tidligere fått konsesjon fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat, men flere, blant annet Natur og Ungdom, har tidligere klaget prosjektene inn til OED. Natur og Ungdom er positiv til en utbygging av alle de fire vindparkene på Fosen, men har ment OED må stille langt hardere krav til vindkraftselskapene for å ivareta hensynet til naturmangfold på en langt bedre måte enn hva NVE gjorde i sin opprinnelige konsesjon til vindparkene. I 2012 klaget organisasjonen inn konsesjonen som ble gitt Svarthammaren/Pållifjellet ettersom dette er en park som vil ha store negative konsekvenser for naturmangfoldet. Vindparken på Frøya har ikke Natur og Ungdom tatt stilling til.

– Mer vindkraft er et av de viktigste tiltakene vi kan gjøre for å starte overgangen til det fornybare samfunnet. Vi har fulgt prosessen med de planlagte vindparkene i Trøndelag siden begynnelsen, og har kommet med flere innspill til hvordan konflikten med verdifull natur kan minskes. Derfor er det skuffende at ikke OED gjør de grepene som trengs for at konfliktnivået dempes betydelig, sier Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom

Vindkraft på Fosen

På flere av punktene som Natur og Ungdom klaget inn de fire vindparkene for på Fosen har OED gjort endringer. Dette gjelder blant annet å sette en buffersone på 800 meter fra en kjent hubrolokalitet på Storheia, krav til for- og etterundersøkelse for ulike fuglearter på hele Fosen, at den lokale nettilknytningen for Roan vindpark flyttes ut fra et naturreservat og en reduksjon den mest konfliktfylte delen av Roan vindpark.

– Det er klart at vi er fornøyd med å ha blitt hørt i våre krav om å bedre kunnskapsgrunnlaget for vindkraft sin påvirkning på ulike fuglearter, og at det ikke planlegges noen inngrep i Tostendalen naturreservat. Likevel ser vi OED kunne stilt enda hardere krav for å minske konflikten med verdifull natur i Roan vindpark, dette gjelder særlig for den ene delen av vindparken hvor det er registrert over 20 ulike rødlistearter, sier Lundberg.

Natur og Ungdoms ankepunkt i konsesjonene som ble gitt på Fosen er Roan vindpark. Denne var opprinnelig planlagt som to ulike prosjekt, og så slått sammen. Haraheiadelen av vindparken er det området hvor det er flest rødlistearter og verdifulle naturtyper. Natur og Ungdom krevde både i sin høringsuttalelse og i sin klage til departementet at hele denne delen ble tatt ut av prosjektet. I den endelige konsesjonen er Haraheiadelen som opprinnelig hadde tillatelse til å sette opp 66 vindturbiner, redusert med 15 turbiner. Natur og Ungdom er også svært negativ til trafoplasseringen i Roan som kommer til å segmentere det største området med boreal regnskog på hele Fosenhalvøya.

Vindkraft i Snillfjord

I Snillfjord har alle de tre prosjektene fått opprettholdt konsesjonen fra OED. Natur og Ungdom har sagt ja til en utbygging av Remmafjellet og Geitfjellet vindpark, men ikke Svarthammern/Pållifjellet ettersom dette vil føre til for store belastninger på naturmangfoldet. For Svarthammern/Pållifjellet er det registrert hele syv ulike rødlista fuglearter på 22 ulike lokaliteter i plan- og influensområdet til vindparken.

– Svarthammern/Pållifjellet er en vindpark som ikke burde fått konsesjon av NVE og som i alle fall ikke burde fått opprettholdt konsesjonen sin fra OED. Dette er nok det vedtaket vi er mest skuffet over, avslutter Lundberg.

%d bloggere liker dette: