Måker i tilbakegang på kysten

seagull-659344_640

Miljødirektoratet.no

Nesten alle måkeartene våre er i tilbakegang, og det ser ut til at måkene i større og større grad flytter seg fra kysten og inn til byene. Vi trenger mer kunnskap om denne utviklingen, og nå kan du hjelpe.

Hekkeresultatene fra 2015 er nå klare og viser et nytt dårlig år for mange måkearter. Til tross for at mange i byer og tettsteder kan ha opplevelsen av at måkene stadig øker i antall er virkeligheten en annen.

Så å si alle måkearter er i tilbakegang og av de 10 måkeartene som hekker i Norge (inkludert Svalbard og Jan Mayen) befinner 7 av dem seg på Norsk rødliste fra 2015. For sildemåke og gråmåke er situasjonen liknende, men bestandsnedgangen har ikke vært stor nok til å komme på rødlista.

Krykkje er en av våre mest tallrike sjøfuglarter men med en reduksjon av bestanden på over 50 prosent i løpet av de 10 siste årene er situasjonen kritisk. Den tallrike, men rødlista fiskemåka har hatt en tilbakegang på 15 – 30 prosent siden 1990. (Se tabell over hekkesesongen 2015).

Bli med å telle bymåker

På tross av nedgangen får vi stadig rapporter om at måkene øker i antall i bynære strøk. Fra overvåking langs kysten vet vi mye om utviklingen i bestandene i naturen, men vi vet lite om omfanget i byer og tettsteder. For å bøte på denne kunnskapsmangelen har Norsk institutt for naturforskning (NINA) satt i gang prosjektet Bymåker, hvor de inviterer publikum til å hjelpe til med kartleggingen. Prosjektet er landsomfattende og primært ønskes det data på fiskemåke, gråmåke, hettemåke, krykkje og (fra Svalbard) polarmåke.

– Tilbakegangen for flere måkearter er dramatisk, og vi vet ikke sikkert hva denne utviklingen skyldes. For å få bedre forståelse for hva som skjer med måkebestandene trenger vi bedre data på måker i bynære strøk, sier Ellen Hambro.

Her kan du bli med å telle måker og legge inn dine observasjoner av hekkende måker: http://www.bymaker.no/

Bymåker-prosjektet mottar støtte fra Miljødirektoratet. Prosjektet er samtidig knyttet opp mot NRKs storsatsing på sjøfugl denne våren og sommeren og skjer i samarbeid med blant andre Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og Artsdatabanken.

Kan tekkes av avfall og trygge hekkeplasser

Ulikt mange andre sjøfuglarter lever måker livene sine langs kysten og noen hekker i innlandet. Generelt vet vi lite om hvorfor måkene tilsynelatende flytter inn til byer og tettsteder, men årsaker kan være lett tilgjengelig mat i form av avfall og tilgang på hekkeplasser som er trygge for rovfugl.

– Vi bruker informasjon fra publikum i naturkartlegging og overvåking i flere sammenhenger. Miljøforvaltningen har stor nytte av disse bidragene til kunnskapsgrunnlaget, og vi opplever at inkluderende prosjekter som Bymåker bidrar til å skape større forståelse for verdien av naturmangfold i befolkningen, sier Hambro.

Les mer om publikums bidrag i dette blogginnlegget fra Ellen Hambros blogg miljøblikk.

Informasjonen som kommer inn blir naturfaglig og statistisk kvalitetssikret av forskerne før det blir del av kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen.

%d bloggere liker dette: