Konsulentrapport om støy ved vindkraftverk i norsk topografi

NVE.no

NVE har fått utarbeidet en rapport om støyvirkninger for bebyggelse fra vindturbiner i typisk norsk terreng. Ifølge rapporten kan vindturbiner plassert i landskap med store høydeforskjeller, bart fjell og bebyggelse plassert i dalbunnene under vindturbinene gi andre støyvirkninger enn det som er normalt i flate landskap.

Det er i dag 25 vindkraftverk i Norge, og ved enkelte av disse har naboer klaget på støyvirkninger. På denne bakgrunn har NVE fått utarbeidet en rapport fra konsulentselskapene Meventus AS og Sinus AS om støy fra vindkraftverk i typisk norsk terreng, med fjell, knauser og daler. Miljødirektoratet har deltatt i en referansegruppe for prosjektet.

Ifølge rapporten er det sannsynlig at vindkraftverk plassert i typisk norsk terreng gir andre støyvirkninger enn vindkraftverk i flate landskap. Dette kan blant annet skyldes refleksjoner fra harde fjellformasjoner og store høyde- og temperaturforskjeller mellom vindturbinene og bebyggelse. Bebyggelse kan også ligge i vindskygge, slik at støyen fra vindturbinene ikke blir maskert av normal bakgrunnsstøy.

Klima- og miljødepartementet har i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) anbefalt en grenseverdi for støy fra vindkraftverk. I tillegg har Miljødirektoratet utgitt en veileder (M-128) for hvordan støyen skal beregnes. Denne veilederen er endret flere ganger, senest i 2014. NVE forholder seg til den anbefalte grenseverdien og til utdypninger i Miljødirektoratets veileder.

Meventus og Sinus anbefaler at det gjøres ytterligere presiseringer i en fremtidig revisjon av veilederen, slik at spesielle virkninger av typisk norsk terreng fanges bedre opp i støyutredningene.

Les rapporten «Støyutbredelse ved vindkraftverk med «typisk norsk» topografi»

%d bloggere liker dette: