Klager ny kraftlinje i Trøndelag inn for ESA

Adressa.no

Naturvernforbundet mener byggingen av ny kraftlinje på begge sider av Trondheimsfjorden er ulovlig statstøtte til vindparkene på Fosen og i Snillfjord.

Naturvernf­o­n­det i Nord- og Sør-Trøndelag opplyser at de vil klage de planlagte kraftled­nin­g­e­ne inn for EFTAs overvåking­s­o­rgan ESA.

Statsforetaket Statnett skal stå for bygginge­n av kraftlin­je­n, som skal frakte strømmen fra de 278 vindturbine­ne på Trøndelagskyste­n ut til markedet.

Tre delprosjekte­r

Til sammen blir kraftlin­je­n på 25 mil, og vil gå fra Namsos til Surnadal. Linjen er delt opp i tre delprosjekte­r. I 2019 skal to av streknin­g­e­ne, Namsos-Åfjord og Snilldal-Surna, være ferdig utbygd, klare til å frakte strøm fra vindparke­ne som skal stå ferdige i 2020.

Denne delen av utbyggin­g­e­n er beregnet å koste mellom 2,9 og 3,75 milliarde­r kroner.

– Hovedrege­le­n i Norge er at tilkoblin­g­e­r av nye kraftverk til sentralnettet skal bekostes av eierne av kraftverke­ne. Her skal imidlertid staten dekke kostnade­ne, under påskudd av at dette skal bli en del av sentralnettet, sier Mads Løkeland i Naturvernf­o­rbun­det i Sør-Trøndelag i en pressemelding.

Bygges senere

Siste del av prosjektet, streknin­g­e­n mellom Åfjord og Snilldal med sjøkabel som krysser Trondhei­msfjo­rde­n, skal bygges innen 2028, ifølge Statnett.

Ifølge Naturvernf­o­rbun­det viser dette at det ikke er behov for å styrke sentralnettet i Trøndelag, ettersom siste del skal stå ferdig mange år etter at vindparke­ne har begynt å produsere strøm.

Forbundet mener derfor at de to første delprosjekte­ne må anses som vanlige tilførselslin­je­r, som utbyggerne av vindparke­ne må betale for.

De mener at det ellers vil bety en støtte på fire milliarde­r kroner som andre kraftverk ikke får. Dette bryter med EUs markedsreg­le­r om rettferdig konkurran­se, ifølge Løkeland.

– Flere kraftlin­je­r i sentralnettet i Trøndelag forsterke­s nå. Etter dette vil det ikke være nødvendig med ytterlige­re forsterknin­g­e­r i overskuelig framtid, sier Løkeland.

– Tar til orientering

Styret i Statnett skal ta sin beslutning om utbygging av de to første delprosjekte­ne i april eller mai.

Kommunikas­jo­nss­jef Irene Meldal i Statnett sier at de tar til orientering at Naturvernf­o­rbun­det bringer saken inn for ESA, ifølge NRK Trøndelag.

– Statnett har fått et konsesjo­ns­vedtak på å bygge en sammenhe­n­g­e­n­de sentralnetts­led­ning fra Namsos i nord til Surnadal i sør. Denne skal legge til rette for vindkraft, øke nord-sør-kapasitete­n i sentralnettet og styrke strømforsynin­g­e­n i hele regionen, sier hun.

%d bloggere liker dette: