Kjenn skuterreglene

Miljodirektoratet.no
Omtalen av utvidet forsøksordning for snøskuterløyper har ført til mange misforståelser om hva som er gjeldende regler for snøskuterkjøring. Før du planlegger bruk av snøskuter i vinter bør du sette deg inn i hvilke lover og regler som gjelder.

Etter at regjeringen vedtok en ny forsøksordning for snøskuterløyper har det vært mye omtale av regelverket for motorferdsel i utmark i offentligheten.

– Det er del av Miljødirektoratets jobb å veilede om regelverk vi har ansvar for, herunder reglene for motorferdsel i utmark. Det har vært en del misvisende informasjon om hvilke regler som gjelder på dette området, og vi ønsker dermed å klargjøre dette, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har utarbeidet en brosjyre som gir en kort orientering om reglene for motorferdsel i utmark og vassdrag. Brosjyren finner du her.

Hovedregelen i lov om Motorferdsel i utmark og vassdrag er at motorferdsel i utmarka er forbudt, med mindre slik kjøring omfattes av unntakene i loven eller det er gitt særskilt tillatelse. Snøskuter er et viktig hjelpemiddel i forbindelse med næring og annen nyttetransport.

Bruk av snøskuter er for eksempel tillatt i følgende tilfeller:

– nødvendig person- og godstransport i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring
– transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse
– oppkjøring av skiløyper til allmennheten når det foretas av kommuner, hjelpekorps eller idrettslag.

For disse nytteformålene er hovedregelen at det ikke er behov for å søke om tillatelse til å kjøre. Adgangen til å bruke skuter til slike nytteformål forutsetter imidlertid at transportbehovet er nødvendig og at kjøringen skjer aktsomt og hensynsfullt overfor natur, dyreliv og mennesker.

Kommunen avgjør
For andre nytteformål er det mulig å søke kommunen om tillatelse. Dette gjelder for eksempel ved behov for transport av bagasje og utstyr til hytter langt unna vei. Kommunen er vedtaksmyndighet for søknader om unntak fra det generelle forbudet mot motorferdsel i utmark. Dette innebærer at det er kommunen som skal behandle og avgjøre søknader om bruk av snøskuter, innenfor rammene av det nasjonale regelverket.

Det er Statens naturoppsyn og politiet som fører tilsyn og kontroll med motorisert ferdsel i utmark, og dette skjer ofte i tett samarbeid.

Nytt forsøk med løyper for fornøyelseskjøring
Klima- og miljødepartementet har nå åpnet for at 108 kommuner skal få lov til å etablere snøskuterløyper.

Det nye med forsøket er at det åpnes for fornøyelseskjøring i snøskuterløyper. Per i dag er det kun Finnmark og Nord-Troms som har hatt adgang til å etablere slike snøskuterløyper, i tillegg til noen få kommuner som deltok i et tidligere forsøk, sier Ellen Hambro.

De 108 kommunene som deltar i forsøket får utvidet sin forvaltningsmyndighet for motorferdsel i utmark ved at kommunene skal få planlegge skuterløyper for fornøyelseskjøring gjennom en planprosess i samsvar med plan- og bygningsloven. Ifølge Plan- og bygningslovens bestemmelser skal kommunen legge til rette for medvirkning og blant annet sende et planforslag med forslag til løypetraseer ut på høring. Grupper og interesser som kan bli berørt, som for eksempel utøvere av primærnæringer eller friluftsinteresser, skal sikres muligheter for medvirkning.

Krav til løypene
Regjeringen har lagt noen føringer for etableringer av slike løyper i forsøksordningen. Løypene kan ikke legges i verneområder eller nasjonale villreinområder, og de skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften. I planleggingen av løypene skal det tas hensyn til friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder. Det er krav om at kommunene i planprosessen må utrede virkningene som løypene kan få for friluftsliv og naturmangfold, og samtidig gjennomføre en kartlegging av friluftsinteressene i kommunen. Kommunene må innhente samtykke fra grunneiere for å planlegge skuterløyper over deres eiendom.

Saksbehandlingskravene i plan- og bygningsloven gjør at kommuneplaner skal på høring ved oppstart av planarbeidet, samt når forslag til plan foreligger. Ved begge høringene er det krav om minimum seks ukers høringsfrist. I tillegg kommer blant annet utredningsarbeidet. Det er dermed lite sannsynlig at noen kommuner rekker å få åpnet slike snøskuterløyper denne vintersesongen.

Mer informasjon om reglene for motorferdsel i utmark og hva forsøket innebærer finner du på www.miljøkommune.no

%d bloggere liker dette: