HØRING AV TILTAKSPLAN SPREDTE AVLØP – NORDRE FOSEN VANNOMRÅDE

Roan.kommune.no

Nordre Fosen vannområde har utarbeidet en tiltaksplan for spredte avløp. Kommunene Osen, Roan, Åfjord, Leksvik, Rissa, Bjugn og Ørland har nå vedtatt å sende planen ut til høring og offentlig ettersyn. 

Formålet med planen er å:

– Redusere forurensningsbelastningen fra spredte avløp til et akseptabelt nivå, slik at målet om god økologisk tilstand i vannforekomstene kan nås. Arbeidet må koordineres med forurensningstiltak i bl.a. landbrukssektoren, som også bidrar med utslipp av næringssalter til vassdrag.

– Sikre drikkevannskilder (overflatevann og private brønner) mot forurensning fra spredte avløp

– Sikre at ikke forurensning fra spredte avløp hindrer brukerinteressene knyttet til vannet, som f.eks. bading

Planen legger opp til at avløpssituasjonen skal kartlegges før en egen framdriftsplan for oppryddingsarbeidet vedtas. Planen blir et grunnlag for videre samarbeid om spredte avløp i vannområdet.

Planen ligger ute til høring fra 18. april 2017 – 30. mai 2017.

Innspill til planen kan sendes på e-post til postmottak@rissa.kommune.no, eller i post til Rissa kommune, Rådhusveien 13, 7100 Rissa.

Ved spørsmål, kontakt Ingrid Hjorth i Rissa kommune, på e-post ingrid.hjorth@rissa.kommune.no eller telefon 97731313.

Tiltaksplan spredte avløp – høringsversjon (PDF, 5 MB)

%d bloggere liker dette: