Fosen Vind fikk medhold i vindkraftstrid

Fosna-Folket.no
– Vi er ikke overrasket over at Fosen Vind får medhold, og kommer til å anke saken til lagmannsretten, sier advokat for Fosen Reinbeitedistrikt, Geir Johan Haugen.

I en kjennelse fra Fosen tingrett datert 2. november framgår det at selskapet Fosen Vind, som er utbygger av vindkraftparkene på Fosen, får medhold i saken mot Fosen Reinbeitedistrikt.

Ikke akseptert

Det har i lengre tid vært uenighet mellom partene hvorvidt utbyggeren hadde tillatelse til å starte anleggsarbeidet til det som blir den største vindparken i porteføljen, Storheia i kommunene Åfjord og Bjugn. Storheia er et viktig beiteområde for rein, og har derfor vært omstridt som vindpark.

Anleggsarbeidet begynte imidlertid i midten av august i år, hvor det først og fremst har pågått bygging av adkomstvei til vindparken fra Austdalsvatn og Austdalslia.

I kjennelsen framgår det at Fosen Reinbeitedistrikt aldri har akseptert oppstart av anleggsarbeidene, selv om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse ble gitt Fosen Vind i august i 2014.

Fikk medhold

Samme år fikk de også tillatelse til forhåndstiltredelse av området, men Fosen Reinbeitedistrikt ved Driftsgruppe Sør nektet tiltredelse. Fosen Vind brakte derfor saken inn for namsmyndighetene i februar 2015 for å få tilgang til arealene, hvor de fikk medhold. Namsmyndighetenes vedtak ble ifølge kjennelsen aldri påklaget.

I august i år ba Fosen Reinbeitedistrikt imidlertid om at saken tas opp på nytt i Fosen tingrett, delvis fordi de mener namsmannen ikke er rette instans for å fatte vedtak i saken. De mener også at konsesjonsvedtaket fra august 2014 er ugyldig som følge av angivelige saksbehandlingsfeil og at vedtaket strider mot folkerettens urfolksvern.

– Gjenstandsløs

Fosen Vind har på sin side gjort det klart at klagen fra reinbeitedistriktet må avvises fordi klagen er gjenstandsløs, og fordi tvangsfullbyrdelsen av det aktuelle området allerede er gjennomført.

Fosen Vind fikk medhold i retten, og tilkjennes sakens omkostninger pålydende 9.000 kroner.

«Saken er gjenstandsløs, og man har ingen rettslig interesse i å få reist saken», heter det i kjennelsen.

– Vi er ikke overrasket over at Fosen Vind får medhold, og kommer til å anke saken til lagmannsretten, sier advokat for Fosen Reinbeitedistrikt, Geir Johan Haugen.

%d bloggere liker dette: