Blåveismyten

Av Marianne Reusch, jurist  Allemannsretten.no

hepatica-nobilis-1289180_640

Én ting har jeg lært etter mer enn 20 år som jurist: Myter er ofte dypere forankret i folks bevissthet enn lover og regler. Som den med blåveisen. Det er en utbredt oppfatning at blåveisen er fredet. Hva sier jussen?

Kort fortalt: Det finnes ingen regel om at blåveisen som art generelt er fredet. Men. I en rekke verneområder over hele landet er det vanlig med plantelivsfredning. I naturreservater (naturmangfoldloven § 37) er det ofte fastsatt i verneforskriften: «Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp eller deler av disse fra naturreservatet.» Slike bestemmelser omfatter selvfølgelig også blåveis. Verneforskrifter eller lokale regler kan altså gjøre at blåveisen noen steder likevel er fredet. Dette er imidlertid ikke spesielt for blåveisen, men forekommer for andre arter også.

Hepatica nobilis er blåveisens latinske betegnelse. Planten formerer seg via maur ved frøspredning. Allemannsretten til høsting er nedfelt i friluftsloven § 5. Også røtter av ville vekster kan høstes, dersom det ikke foreligger regler om arts- eller områdevern som sier noe annet. Selv om det er lov å plukke blomster i naturen, er det likevel ikke fritt frem. Forvaltningsprinsippet i naturmangfoldloven § 15 andre ledd sier følgende: Høsting og annet uttak av viltlevende planter og sopp er tillatt så langt det ikke truer overlevelsen av den aktuelle bestanden eller begrenses ved lov eller vedtak med hjemmel i lov. Også den generelle hensynsregelen i friluftsloven § 11 setter grenser. Her er et lite utdrag fra bestemmelsen: «Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å påføre miljøet skade.» Overtredelse av disse reglene er straffbart.

Ikke utrydningstruet. Når man søker etter blåveis i juridiske kilder, havner man som regel i strafferettens verden. Men da handler det om blåveis etter voldshandlinger. I miljøretten spiller blåveisen en mer tilbaketrukket rolle. Norge har en rekke vernede planter som har status som prioriterte arter med hjemmel i naturmangfoldloven. Blåveisen er ikke blant disse. På Norsk Rødliste, oversikten over utrydningstruede plante- og dyrearter, er blåveisen kategorisert som livskraftig (Least concern – LC). Det innebærer at den ikke anses truet.

Den gode myten. Ryktene om at blåveisen er fredet er altså sterkt overdrevet. Samtidig er det en god leveregel å utvise forsiktighet i møte med blåveisen. Aller vakrest er jo blomsten i sitt naturlige element. Oppsummert er det kanskje derfor like greit å holde fast ved blåveismyten.

%d bloggere liker dette: