Bedre regelverk om konsekvensutredninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet.no

Regjeringen foreslår endringer for å legge til rette for et enklere og mer effektivt regelverk om konsekvensutredninger.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i dag sendt forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven på høring.

– Et viktig forslag er at det ikke lenger vil være krav til planprogram for mindre reguleringsplaner. Dette vil legge til rette for redusert saksbehandlingstid og ressursbruk i kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Dette omfatter en rekke vanlige utbyggingstiltak i kommunene, som angitt i vedlegg II i forskriften, der mulige konflikter vurderes som avgrenset.

Eksempler på tiltak som etter dette forslaget slipper planprogram, men fortsatt må konsekvensutredes, er:

Lystbåthavner
Mindre massetak
Mindre veiutbygginger
Deponi for masse på land og i sjø
Hoppbakker, skiløyper og skiheiser
Campingplasser

Regjeringen foreslår også å fjerne kravet om at forslag til planprogram sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet for behandling i tilfeller der det er påpekt konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn. Dette vil gi reduserte prosesskrav og kortere saksbehandlingstid.

I tillegg foreslås forskriften revidert for å ivareta krav fra EFTAs overvåkingsorgan ESA, som har konstatert mangelfull implementering i gjeldende forskrift av relevante EU-direktiver.

Frist for uttalelser er 10. oktober 2014.

%d bloggere liker dette: