Avtale om felles fremdrift mellom vindkraftaktørene og Statnett på Fosen

Kilde: http://www.statnett.no
Sarepta Energi, Statkraft Agder Energi Vind (SAE Vind), og Statnett har inngått en avtale som gjør at Statnett kan sette i gang feltarbeid og planlegging av ny 420 kV-ledning fra Namsos til Storheia. Dermed sikres nødvendig fremdrift i utviklingen av vindkraftklyngen på Fosen-halvøya, som samlet kan bidra med omkring 2 TWh ny fornybar energi og bedre forsyningssikkerheten i Midt-Norge.

Mål om felles fremdrift
– Vårt felles mål er at fremdriften holdes uten unødvendige forsinkelser. Samarbeidsavtalen gjør at partene stiller nødvendige ressurser til rådighet for at feltarbeid for planlegging av kraftlinja kan gjennomføres i år, sier avtalepartene i en felles uttalelse.

Kraftledningen mellom Namsos og Storheia bygges for å legge til rette for realisering av vindkraftprosjektene på Fosen, men kraftledningsprosjektet blir bare gjennomført dersom det tas investeringsbeslutninger for vindparker i tilstrekkelig omfang.

Vindkraftselskapene Sarepta Energi og SAE Vind har til sammen fått konsesjon fra NVE til å bygge ut 860 MW vindkraft på Fosen.

Statnett har på sin side fått konsesjon fra NVE til å bygge ny 420 kV-ledning fra Namsos til Storheia. Ingen av konsesjonene er endelige, for NVEs vedtak ble påklaget og er til sluttbehandling i Olje- og energidepartementet (OED). En endelig avgjørelse fra departementet er ventet i løpet av høsten 2013.

Sikrer fremdrift for linjeprosjektet
Avtalen som er inngått nå sikrer fremdrift i nettforsterkningsprosjektet til tross for at endelige konsesjonsvedtak ikke foreligger. Intensjonen er å ha kraftledningen i drift i begynnelsen av 2018. Da kan vindparkene nå fristen om idriftsettelse innen utløpet av 2020 for å kvalifisere for elsertifikater.

Sarepta Energi har fått konsesjon til å bygge ut 540 MW (Roan, Harbaksfjellet og Sørmarksfjellet), mens SAE Vind har fått konsesjon til å bygge ut 320 MW (Storheia og Kvenndalsfjellet). Samlet vil vindparkene og kraftledningen kreve investeringer på 11-12 milliarder norske kroner.

– Samarbeidsavtalen som sikrer fremdrift i prosjektene på Fosen er et viktig skritt på veien videre for å realisere Norges mål om utbygging av mer fornybar energi, og for å styrke forsyningssikkerheten i Midt-Norge og kraftflyten mellom nord og sør. Dette styrker og legger til rette for et godt samarbeid mellom Statnett, Sarpeta Energi og SAE Vind, uttaler avtalepartene.


Statnett: Namsos – Roan – Storheia

  • 420 kV kraftledning
  • Nye transformatorstasjoner Roan og Storheia
  • Berører Overhalla, Namsos, Namdalseid, Osen, Roan og Åfjord kommuner
  • Foreløpig kostnadsanslag 1,4 mrd NOK – 2,1 mrd. NOK

Mer info >>>

%d bloggere liker dette: