VINDKRAFTUTBYGGINGEN PÅ FOSEN OG SNILLFJORD ØDELEGGER KLATREOMRÅDER

Klatring.no

Vindkraft utbygging på Fosen og i Snillfjord vil sterkt berøre klatreområder.

Statkraft har besluttet å gjennomføre en omfattende utbygging av vindkraft på Fosen og i  Snillfjord. Dette vil sterkt berøre klatreområder som er blitt verdenskjent, blant annet gjennom internasjonalt publiserte forsøk på å etablere verdens vanskeligste klatreruter. De omfattende naturinngrepene vil ødelegge opplevelsen av krevende klatring i fri natur og dermed spolere verdien av disse klatreområdene både for norske og tilreisende brukere.

NKF er klar over at utbyggingen har vært gjennom klagebehandling og må betraktes som endelig vedtatt. Områdenes verdi for klatring ble imidlertid ikke berørt i planprosessen. Vi føler at utbyggingen berører våre verdier i så sterk grad at vi finner det nødvendig å melde fra, selv om alle vedtak er fattet. Disse verdiene, nedfelt i strategiplan og tingvedtak, er knyttet til å vise ansvar for miljø og samfunn, samt å ta vare på urørt natur.

Flere av de områdene som det nå er planlagt utbygging i, er klatreområder som har vært benyttet i lang tid. Dette gjelder Snillfjord, Harbak og Roan. Aktiviteten i disse områdene har hatt svært sterkt fokus på sporløs ferdsel. Dette, sammen med kvaliteten på klatringen, gjør det svært attraktivt å reise hit for å klatre. Vi ser en stadig økende interesse, også internasjonalt, for klatringen i disse områdene. Det er spesielt den uberørte naturen, og den sporløse etikken, som trekker internasjonale klatrere hit.

En side av saken er de klatremulighetene som allerede er oppdaget. Men områdene har også et enormt potensial for nye klatreruter. Ved en slik utbygging som er skissert ser vi altså at man bygger ned svært store arealer, uten å ha et klart bilde av hva man samtidig potensielt mister.

Det er derfor med svært stor skepsis vi ser at det nå er besluttet å bygge ut disse områdene. Områder som klarere i tiår har betraktet som unike og uerstattelige, og hvor sporløs ferdsel er kompromissløst håndhevet, blir nå rasert med vindturbiner og infrastruktur knyttet til disse. Når vi da samtidig ser at det fra faglig hold er reist alvorlig tvil om hvorvidt prosjektet gir noen miljøgevinst, stiller vi oss spørsmål om hvorvidt slike omfattende inngrep i tilnærmet urørt natur kan forsvares.

NKF ser at det for flere år siden ble utarbeidet reguleringsplaner for disse områdene som gir de utbyggingsmulighetene som nå ønskes gjennomført. Vi skulle ønske at vi hadde vært bedre involvert i de planprosessene som skjedde den gangen, og kan ikke annet enn å beklage at informasjonen ikke tilfløt oss. Av den grunn ber vi om at vi ansees som berørt part på vegne av klatrerne, i forbindelse med utbyggingen, og at vi blir varslet ved søknad om tiltak, eller ved avvik av reguleringsplan. Dette kan gi oss en mulighet for å forsøke å finne løsninger som i noen større grad ivaretar våre interesser.

%d bloggere liker dette: