Vil «overvåke» skog med viktig biologisk mangfold

Fosna-Folket.no

En stor del verdifulle naturtyper i skog i Sør-Trøndelag er ødelagt eller har inngrep. Fylkesmannen vil derfor tilrå en «overvåking» av skogen. 

Undersøkelse av 226 verdifulle naturtyper i skog som er registrert i naturbase i fylket viser at en stor andel av disse er ødelagt eller har inngrep.

Vil ha nasjonale rutiner

Dette er alvorlig ut fra betydningen områdene har for biologisk mangfold, og også for tilliten til informasjonen i naturbase. «Fylkesmannen vil ut fra erfaringene fra Sør-Trøndelag tilrå at det settes i gang nasjonale rutiner for å ha oppdatert kunnskap om utviklingen til verdifulle naturtyper i skog,» skriver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag på sine nettsider.

På Fosen har vi 67 kjente lokaliteter med kystgranskog, der Åfjord er den viktigste regnskogskommunen med 35 områder med kystgranskog. Bjugn har 12 områder, Roan har 10, Osen 6 og Rissa 4. Slik nordlig regnskog finnes bare i Nordland og i Trøndelag, og det finnes lavarter i denne kystgranskogen som knapt finnes andre steder i verden.

LES OGSÅ: Sjekk hvor på Fosen regnskogen er vernet

Mangler oversikt over inngrepsstatus

Fylkesmannen startet vinteren 2013-2014 en undersøkelse for å klargjøre kvalitetsstatus til registreringene av naturtyper i skog i Sør-Trøndelag. Til sammen 226 områder i naturbasen med områdene kalkskog, gammel barskog, kystgranskog, bekkeløft bergvegg ble undersøkt ved bruk av flyfoto. De undersøkte områdene er ikke vernet etter naturmangfoldloven. For de øvrige ni registrerte naturtypene i skog i fylket, med til sammen 300-400 registrerte områder, finnes det ingen oversikt over inngrepsstatus. Disse områdene er registrert med særlig verdifullt biologisk mangfold, og Fylkesmannen mener det må være riktig å ha kunnskap om situasjonen.

Fylkesmannen vil derfor tilrå at det utarbeides fungerende rutiner for å melde om gjennomførte inngrep slik at kunnskapen om registrerte verdifulle naturtyper i skog kan holdes oppdatert.

%d bloggere liker dette: