– Vi jobber med saken, ganske intenst

Fosna-Folket.no

Statens vegvesen har varslet at det er satt i gang arbeid med regulering av ny fylkesveg 14 på strekningen fra Måvika til Ramsvika i Roan kommune. Det planlegges med to tunnelstrekninger på til sammen 1640 meter, og det vil samtidig være behov for utbedringstiltak på eksisterende veg ved utgangene av tunnelene.

Prosjektet har en total lengde på cirka 3,2 kilometer. Varselet ble gitt i brev datert 11. desember, og høringsperioden går frem til 10. januar 2018.
Tidlig fase

I tillegg til selve vegtraseen skal det planlegges et langsgående anleggsbelte, riggområder og plass for deponering av tunnelmasser.

– Arbeidet er i tidlig planleggingsfase, og det varslede planområdet er derfor stort. Det er viktig å få frem at ikke hele planområdet skal tas i bruk, men at området som er varslet skal gi oss handlingsrom til å få frem gode løsninger, heter det i varselet fra vegvesenet.

– Vi prøver å få løst det, det blir ei utfordring. Vi skal jo ha trafikk gående samtidig, sier Olaf Rovik i vegvesenet.

Plana er å få lagt frem ei plan for kommunestyret i Roan før påske, opplyser Rovik.

– Før den tid vil vi ha møter med grunneiere og berørte, slik at alle får komme med sine meninger og synspunkter. men vi jobber med saken, ganske intenst, sier Rovik.

Høsten 2016 gikk det siste store skredet på fylkesveg 14 sør for Måvika i Roan kommune. Vegen ble stengt i en lengre periode for fjellsikring og rydding.

Bruk av skredsikringsmidler

Selv om det er utført omfattende sikringstiltak, er det vanskelig å kunne garantere at det ikke vil gå nye skred, og etter at vegen ble alminnelig åpnet ble det bevilget midler slik at skolebarna kunne fraktes med båt forbi skredområdet.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har sammen med Roan kommune gitt tilsagn om bruk av skredsikringsmidler for tiltak i området. Det er i samarbeid med Statens vegvesen gjort en mulighetsstudie (forprosjekt) der opptil ti ulike alternative tiltak er vurdert. Sommeren 2017 bestemte Sør-Trøndelag fylkesting at alternativet med bygging av to tunneler forbi de mest utsatte områdene skal planlegges. Det skal etter planen startes bygging i 2018 og vegen skal være ferdigstilt høsten 2020.

Tema som skal behandles i planarbeidet er:

Nærmiljø, friluftsliv og rekreasjon
Barn og unge
Trafikkforhold og trafikksikkerhet
Geoteknikk og geologi
Flom og skredfare
Naturressurser, inkl. landbruk og driftsforhold
Kulturminner og kulturmiljø
Støyvurdering
Landskapsbildet og tilpassing
Naturmiljø iht. naturmangfoldloven
Anleggs- og riggområder
Lokale forhold (grunnvannsbrønner, private ledninger osv.)

 

%d bloggere liker dette: