Vedtak om omfattende kutt i ambulansetjenesten

ambulanse-midt.no

Styret i Ambulanse Midt-Norge HF vedtok omfattende kutt ifbm dagens styrebehandling av budsjettsak 12/14.

Roan stasjon:  – Det bes om en særskilt vurdering av avstandsproblematikk i området.

Styret ble i styresak 52/13 Budsjett i november 2013 kjent med at foretakets kostnadsberegning for 2014 viser totale kostnader som er 25 mill kroner høyere enn den tildelte rammen på 676 mill kroner. Styret ba om at dette skulle følges opp i form av en plan over tiltak som kan iverksettes for å bidra til å sikre et resultat i balanse for 2014. En oversikt med vurdering av mulige kostnadsreduserende tiltak ble lagt frem for styret i styresak 04/14 i styremøte 30. januar. Styret ønsket en ytterligere konkretisering og detaljering, inklusiv beregning av kostnadseffekt for 2014. Dette er lagt frem i dagens styresak 12/14 Budsjettoppfølging – tiltakspakke kostnadsreduksjon. For styredokumenter og vedlegg, se ambulanseforetakets styreweb.

Styret erkjenner at de har et ansvar for å levere et budsjett i samsvar med bestilling fra eier Helse Midt-Norge RHF med et resultatkrav på kr 0 ihht tildelt økonomisk ramme. Styret har derfor tross negative konsekvenser fattet enstemmig vedtak om å gå videre med den fremlagte tiltakspakken, med noen unntak.

Styret har vedtatt kutt i alle fremlagte tiltak knyttet til følgende tiltaksområder:

  • Kutt i investering, innkjøp og drift
  • Kutt i tjenester IKT-drift
  • Kutt på kommunikasjonsområdet
  • Overføre nasjonale og regionale prosjekter til HMN RHF

Videre vedtas det kutt innen tiltaksområdene faglige kompetansetiltak og innen ledelse og stab, men i mindre grad enn skissert. Blant annet ønsker man å verne om fagutviklere knyttet til lærlingeoppfølging og ledelse/sstab som kreves for å sikre ivaretakelse av drift og overføring til sykehusene. Samt at man ber om at den planlagte paramedicutdanningen videreføres.

Innen tiltaksområdet omorganisering av ressurser, dvs bil- og personellressurser knyttet til beredskap, har styret vedtatt at man går videre med alle tiltak foruten fremlagte tiltak knyttet til Tydal, Meråker, Verran og Leksvik, men at man forutsetter en konsekvensanalyse av den totale beredskapen, samt dialog med kommuner og sykehusforetak for endelig vedtak om effektuering fattes.

Se møteprotokoll for oversikt over alle vedtakspunkter i saken.

%d bloggere liker dette: