Varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan for to tunneler på fv. 14 ved Berfjorden

vegvesen.no

Statens vegvesen har varslet at det er satt i gang arbeid med regulering av ny fylkesveg 14 på strekningen fra Måvika til Ramsvika i Roan kommune. Det planlegges med to tunnelstrekninger på til sammen 1640 meter og det vil samtidig være behov for utbedringstiltak på eksisterende veg ved utgangene av tunnelene. Prosjektets totale lengde er ca. 3,2 km

Fv. 14 Berfjorden: Kart over planområdet.

Varslet ble gitt i brev datert 11. desember 2017 og høringsperioden går fram til 10. januar 2018. I tillegg til selve vegtraseen skal det planlegges et langsgående anleggsbelte, riggområder og plass for deponering av tunnelmasser etc. Arbeidet er i tidlig planleggingsfase ennå og det varslede planområdet er derfor stort. Det er viktig å få fram at ikke hele planområdet skal tas i bruk, men at området som blir varslet skal gi oss litt handlingsrom til å få fram gode løsninger.

Tema som skal behandles i planarbeidet er:

 • Nærmiljø, friluftsliv og rekreasjon
 • Barn og unge
 • Trafikkforhold og trafikksikkerhet
 • Geoteknikk og geologi
 • Flom og skredfare
 • Naturressurser, inkl. landbruk og driftsforhold
 • Kulturminner og kulturmiljø
 • Støyvurdering
 • Landskapsbildet og tilpassing
 • Naturmiljø iht. naturmangfoldloven
 • Anleggs- og riggområder
 • Lokale forhold (grunnvannsbrønner, private ledninger osv.)

Vi inviterer alle med lokalkunnskap til å dele dette med oss. Kontaktpersoner i Statens vegvesen er:

Tone Hammer, tlf. 94144683 / 73582640, epost: tone.hammer@vegvesen.no eller
Olaf Rovik, tlf. 91112605, epost: olaf.rovik@vegvesen.no

Brev skal sendes til: Statens vegvesen Region midt, Postboks 2525, 6404 Molde eller til firmapost-midt@vegvesen.no

%d bloggere liker dette: