Utvalg skal gjennomgå tomtefesteloven

Pressemelding, fra Justis- og beredskapsdepartementet 15.02.2013 Nr.: 17 – 2013

Justis+og+beredskapsdepartementetRegjeringen har satt ned et utvalg som skal foreslå endringer i tomtefesteloven. Reglene for forlengelse av feste for bolighus og fritidshus skal gjennomgås, ledet av Kåre Lilleholt, professor ved universitetet i Oslo.

– Dette er regler som berører grunnleggende interesser for et betydelig antall mennesker. Det er viktig av hensyn til både festere og grunneiere at arbeidet gjøres raskt, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. Utvalget skal levere innen 1. oktober 2013.

Bakgrunn:

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) avsa 12. juni 2012 dom i den såkalte tomtefestesaken. EMD kom til at retten til å kreve tidsubegrenset forlengelse av festeavtaler på samme vilkår som før ved festetidens utløp, var i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) første tilleggsprotokoll artikkel 1.

Mandat:

  • Utvalget skal foreslå endringer i vilkårene for å kreve forlenget feste – og gjennomgå hvilke endringer som er nødvendig av hensyn til folkerettslige forpliktelser.
  • Spørsmål om bortfesters adgang til å kreve nye vilkår for feste og tilbakevirkning, skal vurderes bredt.
  • Forlengelsesretten er ikke en del av utvalgets mandat. Festere skal fortsatt kunne kreve festet forlenget inntil hun/han selv sier opp eller tomten blir innløst.
  • Utvalget skal sikre de boligsosiale hensyn som ligger til grunn for tomtefesteloven, bortfesters eiendomsrett og finne frem til regler som balanserer partenes interesser.

Utvalgets sammensetning:
Kåre Lilleholt (leder),
professor Stig Harald Solheim,
postdoktor Jon Egil Bergem,
advokat Grethe Gjertsen, fungerende styreleder og representant for tomtefesterne
Sissel Fykse, advokat i Norges Bondelag og representant for grunneierne

%d bloggere liker dette: