Styrker lakseoppsynet

Miljødirektoratet.no

Fjorårets lakseoppsyn tyder på at det foregår et omfattende ulovlig fiske etter laks, sjøørret og sjørøye langs kysten. Nå intensiverer SNO oppsynsvirksomheten.

12 000 meter med ulovlig laksegarn i havet ble inndratt i 2014 og 60-70 personer ble anmeldt. I år er allerede garn inndratt og personer anmeldt for ulovlig fiske.

Tallene tyder på at det foregår et omfattende ulovlig fiske som bidrar til den kraftige tilbakegangen i bestandene av laks, sjøørret og sjørøye.

– Det virker som mange ikke tar reglene på alvor og tar inn over seg at dette er alvorlig miljøkriminalitet. Vi styrker nå oppsynsvirksomheten ytterligere for å få bukt med det omfattende tyvfisket, sier direktør i SNO Pål Prestrud.

Statlig naturoppsyn

Lov om statlig naturoppsyn gir SNO generell hjemmel for å gjennomføre kontroll med etterlevelse av bestemmelsene i lov om laks- og innlandsfisk og forskrifter gitt i medhold av loven. SNO vil som hovedregel anmelde ulovlig fiske når gjerningsmannen er kjent.

En omstrukturering av båtparken og en utpekt regionansvarlig for lakseoppsynet i hver region har bidratt til mer målrettet oppsyn, økt tilstedeværelse og oppdagelsesrisiko i aktuelle områder for ulovlig fiske.

Styrking av dette arbeidet videreføres med uforminsket kraft i 2015. I tillegg til mer oppsyn vil SNO også styrke informasjonsvirksomheten om de reglene som gjelder.

Tre anmeldelser allerede

Kontroller i Aust-Agder og Vestfold har så langt i år allerede ført til tre anmeldelser. Dette er en bekymringsfull åpning på årets oppsynssesong.

– Bestanden av sjøørret og laks har i de siste årene vært nedadgående i store deler av landet og et fortsatt ulovlig fiske etter disse artene representerer en svært uheldig påvirkning på bestandene som vi ønsker å slå hardt ned på, sier Prestrud.

Kan føre til ekstra reguleringer

I noen områder kan ulovlig fiske føre til at det blir begrenset adgang til lovlig fiske både i sjø og elv.

– Ulovlig fiske kommer i tillegg til andre kjente trusler som eksempelvis lakselus og gyro. Dette kan i sum medføre at vi må vurdere ekstra reguleringer av det lovlige fisket i områder hvor ulovlig fiske har stort omfang, som for eksempel i Troms, Nordland, Hordaland og Finnmark, sier Raoul Bierach, seksjonsleder i fiskeseksjonen hos Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har forvaltningsansvaret for anadrom laksefisk.

Stort omfang av ulovlig garnfiske i 2014

Antall inndragninger av fiskeredskap per 31. desember 2014 ligger på 398. I tillegg kommer 59 anmeldelser, slik at samlet antall inndragninger og beslag ligger totalt på 457. Dette utgjør i sum omtrent 12 km med ulovlige garn.

Anmeldelsessakene har ofte kjent gjerningsperson eller representerer spesielt alvorlige brudd på lakseloven. Dette gjelder for eksempel sperring av lakseførende vassdrag med garn på høsten.

antallgarn

%d bloggere liker dette: