Strenge miljøgift-krav virker

Miljøverndirektoretet.no
Den omfattende miljøovervåkingen langs norskekysten siden midten av 1980-tallet viser kraftig reduksjon av innholdet av mange miljøgifter i fisk og blåskjell.


På oppdrag fra Miljødirektoratet overvåker Norsk institutt for vannforskning (NIVA) miljøgifter i norske kystområder.

– Norges strenge regulering av mange farlige stoffer og kontroll med utslipp har gitt positive resultater, sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby i Miljødirektoratet.

Nye miljøgifter dukker opp
Miljødirektoratet inkluderte i fjor målinger av en rekke nye miljøgifter langs hele kysten for å følge utviklingen av disse stoffene i norsk miljø.

– Miljøgiftovervåkingen er en svært viktig del av jobben vår. Vi skal ha kunnskap om tilstanden i miljøet og vurdere behovet for ytterligere tiltak for å redusere bruk og utslipp av de verste stoffene nasjonalt og internasjonalt, forteller Marit Kjeldby.

To områder peker seg negativt ut med høyere nivåer av to nye miljøskadelige stoffer enn ellers langs norskekysten. Den bromerte flammehemmeren HBCD i Indre Oslofjord og klorparafiner (MCCP) i Sørfjorden i Hardanger.

Miljøgifter transporteres til Norge
Det miljøskadelige flammehemmende stoffet HBCD produseres ikke i Norge. Det er internasjonal enighet om at miljøgiften skal forbys globalt.

Funnene illustrerer hvordan miljøgiftene likevel havner i og spres i vårt miljø, for eksempel gjennom importerte produkter eller ved at stoffene transporteres over store avstander med luft- og havstrømmer.

– I fjor ble det vedtatt et globalt forbud mot bruken av det miljøskadelige stoffet HBCD gjennom Stockholmkonvensjonen om global regulering av tungt nedbrytbare organiske miljøgifter. Vi forventer derfor at nivåene av dette stoffet i miljøet reduseres i framtiden, sier Marit Kjeldby.

Flere industrisektorer i Norge bruker klorparafiner. Det er hele tiden et mål å erstatte bruken av de verste stoffene med mindre skadelige stoffer der dette er mulig og økonomisk forsvarlig. Miljødirektoratet fortsetter miljøovervåkingen av disse stoffene i Sørfjorden og Oslofjorden.

%d bloggere liker dette: