Store Fosen-prosjekter opp til behandling

Fosna-Folket.no

Bygging av 550 meter med ny tunnel og nesten én kilometer med ny veg i Hellfjorden i Roan, løsning på rastutsatte fylkesveg 14 i Berfjorden i Roan, anleggsstart på fylkesveg 723 Ryssdalen – Paulen i Åfjord og investeringsbeslutning for nytt Brekstad fergeleie.

Dette er alle saker som skal opp i fylkesutvalget i Sør-Trøndelag tirsdag i kommende uke.

Nytt fergeleie

I saken om nytt fergeleie på Brekstad er innstillingen som følger fra fylkesrådmannen:

«1. Fylkesutvalget godkjenner utlysning og anleggsstart av Brekstad fergeleie til en anslått kostnad på 130 mill. kroner I tillegg kommer kostnader til forprosjekt og reguleringsplan anslått til 2-4 mill. kroner.

2. Avtale med Ørland kommune om bidrag må være signert før kontrakt inngås.»

– 500 – 600 millioner kroner utenfor bompenger

De tre nevnte veisakene er alle i regi av Fosenvegene AS.

– Fylkesveg 723 Ryssdalen – Paulen og prosjektet i Hellfjorden i Roan vil begge bli sluttbehandlet av fylkesutvalget. Begge er innenfor rammene for Fosenvegenes prosjekter, så alt tyder på at de vil gå gjennom som foreslått. Når det gjelder fylkesveg 14 i Berfjorden er det i første rekke å finne løsningen man skal gå for, som blir debatten. Dette er en sak som må gjennom en lengre politisk behandling, sier daglig leder Knut Sundet i Fosenvegene AS.

At det skjer mye på samferdselssida i Fosen nå, er det liten tvil om, sier Sundet.

– Nå skjer det mye på kort tid. Mye skal gjennomføres, og selv om vi står i ledelsen på mye, blir ikke alt finansiert via bompenger. Vi har nå prosjekter inne hvor 500 – 600 millioner kroner blir finansiert på andre måter, sier Knut Sundet.

Hellfjorden

I sin innstilling anbefaler fylkesrådmannen at utvalget godkjenner, med bakgrunn i kostnadsanslaget på 101,6 millioner kroner, at fylkesveg 14 Hellfjordtunellen med tilførselsveier i Roan lyses ut på anbud. Anslaget har en slingring på pluss/minus ti prosent. Det kan bli snakk om kortere veistengninger i perioder. Rådmannen sier i sitt forslag til vedtak, at utvalget ber prosjektledelsen sørge for god informasjon til alle berørte parter hvis det eventuelt blir strengninger, og at det forutsettes at fylkesrådet i Nord-Trøndelag også godkjenner anbudsutlysning.

Den eksisterende smale veien går gjennom et rasutsatt område, som har vært omtalt i en rekke sammenhenger i avisa. Her er i tillegg en bratt veistigning, dårlig sikt og dårlig fremkommelighet for store kjøretøy.

Anleggsstart i høst

Man planlegger å starte opp arbeidet i høst, og at ny vei og tunnel skal bli ferdigstilt innen utgangen av 2018.

Det opplyses om at ny tunnel skal bygges etter krav som tunnelklasse B, med tunneltverrsnitt 9,5 meter. Ny vei skal ha vegbredde sju og en halv meter og fartsgrense 80 kilometer i timen.

En mindre omlegging skal sørge for at trafikken skal gå som tilnærmet normalt under anleggstiden. Minimum ett felt skal være tilgjengelig. På dagtid kan det bli snakk om inntil to timer med stengt vei, i tilknytning til sprengning-, rensk- og sikringsarbeid.

Fylkesrådmannen skriver i sin konklusjon at prosjektet er av stor viktighet for trafikksikkerhet og framkommelighet, for all trafikk på hovedvegen inn til sentrum i Roan, og at det forutsettes at prosjektet holdes innenfor de fastlagte økonomiske rammer i Fosenpakken.

Ryssdalen – Paulen

I saken om anleggsstart rassikring på fylkesveg 723 Ryssdalen – Paulen i Åfjord er det følgende innstilling til vedtak fra fylkesrådmannen:

«1. Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag godkjenner med bakgrunn i kalkulert entreprisekostnad på 306,5 millioner kroner eks. mva. med usikkerhet -/+ 10 prosent, at rassikringsprosjektet FV 723 Ryssdalen – Paulen i Åfjord kommune lyses ut på anbud.

2. I finansieringsgrunnlaget inngår underskrevne avtaler med Statkraft/Fosen Vind AS på 30 millioner kroner eks. mva og Åfjord kommune på 10 millioner kroner.

3. Det inngås separat avtaler mellom Statskraft/Fosen Vind AS og STFK / SVV om dekning av alle kostnadene ved utførelse av beskrevet tilleggsarbeider ved avkjørsler og tomt for servicebygg.

4. Fylkesutvalget godkjenner, dersom det blir nødvendig, at veien kan stenge i korte perioder.

5. Fylkesutvalget ber prosjektledelsen sørge for god informasjon til alle berørte parter vedrørende eventuelt slike korte stenginger av veien.»

Berfjorden

Når det kommer til fylkesveg 14 i Berfjorden i Roan vil det bli en debatt om valg av alternativer.

Det står mellom følgende:

Alternativ 10: 1360 meter veg over fire holmer og med nettverksbru på 394 m med ett pelefundament i sjø med omfylling av steinmasser. Kalkulert kostnad på dette grunnlagsnivået er 279 millioner kroner eks mva. Laveste stipulerte kostnader for dette prosjektet er 237 millioner kroner, høyeste kostnad er stipulert til 363 millioner kroner.

Alternativ 4: 1000 meter veg over to holmer og med stålkassebru på 380 m med fire pelefundament i sjø, peler ned til fjell. Kalkulert kostnad på dette grunnlagsnivået er 185 millioner kroner eks mva. Laveste stipulerte kostnader for dette prosjektet er 148 millioner kroner, høyest kostnaden er stipulert til 241 millioner kroner.

Tunnelalternativene:

Alternativ 2A i Mårvika og 2B Berfjorden sør vil sammen løse rasproblematikken og fremkommeligheten tilsvarende alternativ 10. Kalkulert kostnad på dette grunnlagsnivået er 211 millioner kroner eks mva. Laveste stipulerte kostnader for dette prosjektet er 180 millioner kroner, høyest kostnaden er stipulert til 275 millioner kroner.

Alternativ 2B: Tunnel på ca. 550 m ved Berfjord Sør for å ivareta sikkerheten ved ras og fremkommeligheten på fv 14 i forbi dette partiet. I tillegg må det bygges cirka 450 meter ny veg frem til tunnelene. Kalkulert kostnad på dette grunnlagsnivået er 85 millioner kroner eks mva. Laveste stipulerte kostnader for dette prosjektet er 71 millioner kroner, høyest kostnaden er stipulert til 110 millioner kroner.

Kombinasjonsalternativet: En kombinasjon av alternativ 4 med fylling og bru forbi rasområdet ved Mårvika og alternativ 4b med tunnel ved Berfjord sør. Kalkulert kostnad på dette grunnlagsnivået er 255 millioner kroner eks mva. Laveste stipulerte kostnader for dette prosjektet er 217 millioner kroner, høyest kostnaden er stipulert til 332 millioner kroner.

Bru over fire holmer usikkert

Alternativ 10 med bru over fire holmer er det som mange i Roan har ønsket seg. Det kan synes å bli for usikkert. I saksutredningen til fylkesutvalget står blant annet å lese:

«… Basert på tilbakemeldingen fra miljømyndighetene, og vår interne utredning av alternativ 10, ble det tidlig klart at kostnaden på grunn av geoteknikk og vanndyp kom høyere enn i overslaget som lå til grunn for vedtaket i Fylkesutvalget. Statens vegvesen har derfor forslått for STFK ved prosjektleder Knut Sundet utredning av alternativ 4 med veg over to holmer og bru, samt alternativ 2 med to tunneler.»

%d bloggere liker dette: