Statens vegvesen vil bruke 2,5 millioner på sikring

Fosna-Folket.no

– Det haster med å få sikret veien, mener fylkespolitiker Torhild Aarbergsbotten (H).

På oppdrag fra Statens vegvesen har ingeniørgeologer fra Rambøll undersøkt rasutsatte Hellfjorden i Roan. I en rapport utarbeidet av Rambøll anbefales sikringsarbeid samt rensk av løse masser i området. Anmodningen går ut på ulike tiltak utsatte steder i fjellsiden og i bergskjæringen.
Det anbefales at tiltakene gjennomføres i løpet av 2015.

«Hva er stipulert kostnad?»
På bakgrunn av Rambølls anbefaling, har nestleder i samferdselskomiteen i Sør-Trøndelag, Torhild Aarbergsbotten (H), stilt følgende spørsmål til fylkesrådmannen:
«Hva er stipulert kostnad for tiltakene i Hellfjorden? Forefinnes det muligheter for at tiltakene kan bli gjennomført i 2015? Ser fylkesrådmannen muligheter for å legge frem en sak for politisk behandling med forslag til evt. omdisponeringer for at tiltaket kan foregå i 2015?»

«Før ferien»
Svaret fra fylkesrådmannen er som følger:
«På rådmannens initiativ foretok Statens vegvesen i vår en visitasjon av de mest rasutsatte områdene i Hellfjorden i Roan kommune med drone. Visitasjonen avdekket flere områder med løse stener som bør ryddes.
STFK har nettopp mottatt rapport fra Statens vegvesen med Rambølls vurdering av tiltak for fjellsikring av Fv. 14 Hellfjorden, basert på denne dronevisitasjonen.
Rapporten anbefaler å utføre sikring av fjellsiden og bergskjæring i en utstrekning som reduserer sannsynligheter for nedfall av stein mot vegen, og at dette gjennomføres i inneværende år. Tiltaket sikrer derimot ikke området fullstendig og sannsynlighet for nedfall av mindre stein vil øke noe i en periode etter gjennomført tiltak, men større nedfall vil avta. Forslaget som foreligger fra SVV har et kostnadsestimat på ca 2,5 mill NOK som det i dag ikke finnes budsjett for.
Administrasjonen har ikke hatt anledning til å vurdere rapporten fra SVV så langt, men vil så raskt som mulig komme tilbake med en sak om våre vurderinger og evt forslag til finansiering. Rådmannen tar sikte på å få avklart saken før ferien, forutsatt at det ikke fremkommer uforutsette forhold i saken.»

2,5 mill
Eva Solvi, avdelingsdirektør for veiavdelingen i Statens vegvesen Sør-Trøndelag, bekrefter overfor Fosna-Folket at kostnadsestimatet for anbefalte tiltak er på rundt 2,5 millioner kroner. Beregningen er gjort etter at Statens vegvesen har hentet inn tilbud fra ulike entreprenører som kan utføre denne type arbeid.
Avdelingsdirektøren er klar på at Statens vegvesen ønsker å komme i gang så raskt som mulig, men at dette avhenger av finansiering.
– Vi har ikke avsatt midler til denne type fjellrensk i årets budsjett. Nå må vi diskutere med fylkeskommunen om vi enten får mer penger eller om vi må omdisponere, sier Solvi.
– Det haster

Fylkespolitiker Torhild Aarbergsbotten (H) ser positivt på fylkesrådmannens svar.
– Jeg er godt fornøyd med at vi kan få opp en sak angående strakstiltak for sikring av Hellfjorden før ferien, sier Aarbergsbotten.
Høyrepolitikeren mener at dette er et viktig tiltak for trafikksikkerheten.
– Stadige ras av større og mindre steiner samt risiko for stenging av veien, oppleves som en belastning for mange, mener fylkespolitikeren.
– Roan har et aktivt næringsliv som er helt avhengige av at den eneste veien som går inn til Roan er åpen for frakt av varer både til og fra. Både hønseriet og lakseslakteriet produserer ferskvarer, og de er helt avhengige av å få levert varer på dagen samt å få inn varer. Det haster med å få sikret veien for å ivareta folk og næringsliv, og da må vi også klare å finne 2,5 millioner for å få sikret bergveggen i løpet av året, sier Torhild Aarbergsbotten.

%d bloggere liker dette: