Sier trolig ja til nytt Fosen-fond

Fosna-Folket.no
Sør-Trøndelag fylkeskommune har siden 2011 tilbudt en bonus på 100.000 kroner per kommune i form av stimuleringsmidler, under den forutsetning at kommunene danner et felles regionalt næringsfond.

Opprinnelig var det også et krav om at minst 50 prosent av de kommunale næringsfondene skulle legges inn i dette fondet. Dette fikk mange til å steile, da den enkelt kommune da mistet en stor del av råderetten over eget næringsfond. Derfor er dette kravet nå tatt bort.

Fosen Regionråd tok denne saken opp til styrebehandling før jul. Da ble omrisset av et regionalt næringsfond for Fosen tegnet. Nå er det opp til medlemskommunne om man vil slutte seg til.

Anbefaler ja
Onsdag i kommende uke skal Osen kommunestyre behandle saken. Rådmannen anbefaler politikerne til å vende tommelen opp og fatte følgende vedtak:

«Osen kommune vedtar å delta ved etableringen av «Regionalt næringsfond for Fosen», som administreres av Fosen Regionråd. Tilskuddet som dermed utløses fra fylkeskommunen, kr 100.000, overføres til fondet. Kommunens bidrag til Næringsalliansen i Fosen overføres, som budsjettert, til det regionale næringsfond.

Det er en forutsetning for vedtaket at det ikke kreves overført ytterligere midler fra Osen kommunes næringsfond til det regionale fondet.»

Vedtaket
Vedtaket som ble fattet av Fosen Regionråd 19. desember, lyder som følger.

«Regionalt Næringsfond Fosen

Sakens bakgrunn og innhold: Fosen Regionråd anmoder om politisk behandling av «Regionalt næringsfond for Fosen».

Styret i Fosen regionråd behandlet saken i sitt møte den 19. desember 2014, sak 29/14. Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Styret i Fosen Regionråd vedtar at det etableres et regionalt næringsfond for Fosen, slik det fremgår av forslag til vedtekter.

2. Medlemskommunenes midler til Næringsalliansen i Fosen, kr 1.400.000 (styresak 23/14), overføres til fondet.

3. Styret i Fosen Regionråd anbefaler den enkelte kommune å vedta de foreliggende vedtekter for «Regionalt næringsfond for Fosen» i kommunestyret innen 15. februar 2015.»

%d bloggere liker dette: