Sårbarhet og strømutfall i strømnettet i perioden mars 2018 – oktober 2019

Roan.kommune.no

Arbeidet med et mer robust og effektivt nett langs kysten er nå godt i gang. På grunn av dette må det påregnes strømutfall i forbindelse med omkoblinger, provisoriske nettilkoblinger og ensidig innmating i en tid framover

I et informasjonsmøte tirsdag 13. februar orienterte Trønder Energi kommunene Roan, Osen og Åfjord samt næringslivet i disse kommunene om det pågående arbeidet med bygging av nytt linjenett i vårt område. Det er store arbeider som pågår på det regionale nettet, og i forbindelse med dette må det påregnes enkelte strømutfall i tidsrommet mars 2018 – oktober 2019.

TrønderEnergi har i en mail til Roan kommune informert om følgende:

Oppdrag krafttak er i igangsatt.
Arbeidet med et mer robust og effektivt nett langs kysten er nå godt i gang. Det vil være hektisk aktivitet i hele 2018, og fram til høsten 2019. TrønderEnergi Nett (TEN) investerer rundt 600 millioner i det vi omtaler som vår vindkraftportefølje, og er vårt største løft noensinne.

Den kommende vindkraftutbygginga har framskyndet vårt arbeid med linjenettet langs kysten. Det vil være perioder hvor strømforsyningen vil være mer sårbar på grunn av omkoblinger, provisoriske nettilkoblinger og ensidig innmating i noen områder. Andre aktører påvirker også forsyningssituasjonen i samme periode. Statnett og bygging av deres 420 kV-linje, med tilhørende transformatorstasjoner i regionen, samt Statens vegvesen med sine prosjekter pågår samtidig.

Vi ønsker derfor å informere aktører i vårt forsyningsområde, som kan bli berørt skulle en feilsituasjon oppstå. Arbeidet i nettet, og sårbarheten, vil pågå fram til 1. oktober 2019.

TEN øker forsyningssikkerheten betydelig i områdene nord på Fosen når anleggene står ferdige, men fram til da må vi foreta til dels store ombygginger i nettet. Det er ingen planlagte utkoblinger av kunder på Fosen i forbindelse med dette arbeidet, men i denne perioden vil vi som sagt være sårbare skulle feil oppstå. For Åfjords del vil forsyninga som eksempel være en-sidig i perioder. Det er gjort en rekke tiltak for å minimere tiden for utfall, ved en eventuell feilsituasjon.

Kommunene er blitt informert, og vil varsle innover i sine respektive organisasjoner, og iverksette eventuelle tiltak. I tillegg vil media, andre nettaktører på Fosen, og store aktører bli informert.

TrønderEnergi Nett AS har ansvar for energitransport, utbygging, drift og vedlikehold av regional- og distribusjonsnettet i hele Sør-Trøndelag, og er regionens største distributører av elektrisk kraft til privat- og bedriftskunder. Selv med en oppetid på 99,992 % i nettet, ønsker vi å sikre og ytterligere forbedre denne.

Med vennlig hilsen
Tore Wuttudal
kommunikasjonsrådgiver
TrønderEnergi Nett AS

Ytterligere og fortløpende informasjon om denne saken vil bli lagt ut på Roan kommunes hjemmeside

%d bloggere liker dette: