Regler om fritidsfiske av torsk


Av: Allemannsretten.no

Vintermånedene kan bringe fiskelykke. Torsken går mot land og opp på grunnene.

Allemannsrett Fritidsfiske i sjøen har lang tradisjon som en allemannsrett. Retten er ikke direkte lovregulert, men følger av uskreven sedvanerett. En rekke lov- og forskriftsbestemmelser setter  begrensninger for fritidsfisket. Her er torskefiskerens huskeliste:

Hva er fritidsfiske? Alt fiske som foregår fra land er fritidsfiske. Det samme gjelder fiske som ikke foregår fra registrerte fartøy og er definert som ervervsmessig etter deltakerloven § 3. Fartøyets status er avgjørende. En yrkesfisker kan også drive fritidsfiske –  fra land eller fra fritidsbåt.

Minstemål Reglene om minstemål er satt for å hindre fangst av umoden fisk. Begrensningene gjelder også for fritidsfiske, og reguleres i forskrift om utøvelse av fiske i sjøen fra 2004. Ifølge forskriften § 43 er minstemålet for torsk 40 centimeter sør for 62º nord, mens minstemålet er 44 centimeter nord for denne grensen, som går omtrent ved Nordfjord.

Fiskeredskap Sports- og rekreasjonsfiskerens redskapsbruk er regulert i havressursloven § 22. Håndredskap er tilatt. Det samme er én maskindreven jukse eller dorg, liner med inntil 300 angler, samt inntil 20 teiner eller ruser. Ved fiske etter torsk er det ikke tillatt å nytte garn med en samlet lengde på mer enn 165 meter, se forskrift om begrensninger i torskefisket § 2.

Omsetning av fritidsfisket torsk er som hovedregel forbudt, se forskrift om begrensninger i torskefisket § 2. Det er imidlertid et romslig unntak. Opptil 1000 kilo per år kan hobbyfiskeren trekke opp og omsette. Se nærmere vilkår om dette i forskriften.

Utførsel er også bare tillatt i begrenset utstrekning. Etter forskrift om utførselskvote ved sportsfiske § 2 er det bare tillatt å utføre 15 kilo fisk og fiskeprodukter per person per døgn. Unntak gjelder ved særlig fiskelykke: Det er tillatt å ta med seg én hel troféfisk ut av landet, uansett vekt.

Flere restriksjoner kan gjelde for fisket der du er. Akvakulturdriftsforskriften § 18 fastsetter at det ikke er lov å drive fiske i en 100-meterssone rundt oppdrettsanlegg (akvakulturanlegg). Lakse- og innlandsfiskeloven § 39 har begrensninger om adgangen til å fiske i nærheten av faststående redskap som står til fangst av anadrome laksefisk.

Da gjenstår det bare å si: Skitt fiske!

%d bloggere liker dette: