PROSESS I ROAN

Roan.kommune.no

Nedenfor ser du en oversikt over hva som skjer og har skjedd lokalt, med tanke på kommunereformen. Nyeste informasjon ligger nederst på siden.

Regjeringen har satt frist til 30. juni 2016, for at landets kommuner skal gjøre endelig vedtak om fremtidig kommunestruktur.

Lokal prosjektorganisasjon for kommunereformen i Roan kommune er administrasjonsutvalget samt tillitsvalgte, og består av følgende personer:

Einar Eian
Erik Jakobsen
Jan Helge Grydeland
Hanne Skjæggestad
Per Bremnes
Anne Turid Strøm (Fagforbundet)
Sigrun Hansen (Utdanningsforbundet)

Lokal og regional prosess

I september 2014 vedtar kommunene på Fosen å igangsette en utredning av én kommune på Fosen. Utredningen skjer i regi av Fosen Regionråd.

Her finner du lenke til utredningen, Ny Fosen kommune (PDF, 874 kB)

Her finner du vedlegg til utredningen, Ny Fosen kommune (PDF, 610 kB)

I forbindelse med utredningen ble det også gjennomført en innbyggerundersøkelse. Når det gjelder holdningene til å slå kommunene på Fosen sammen til færre enheter, viser målingene for Roan følgende:

  • 40% av befolkningen er positive til en løsning med én kommune på Fosen.
  • 34% er positive til to kommuner på Fosen, dvs. en kystkommune der Åfjord, Osen, Roan, Bjugn og Ørland inngår.
  • 67% er positive til 3 kommuner på Fosen, for Åfjord betyr dette å gå inn i en Nord-Fosen kommune bestående av Åfjord, Roan og Osen.

Her finner du lenke til hele innbyggerundersøkelsen (PDF, 2 MB)

I januar 2015 vedtar kommunestyret geografisk retningsvalg for Roan kommune (KST-6/2015):

«1. Roan kommune vil prioritere en videre utredning for en evt. kommunesammenslåing mellom kommunene på Nord-Fosen i Sør-Trøndelag.

2. Primært kommunene Roan, Osen og Åfjord. Hvis en eller flere av disse kommunene ønsker at også andre kommuner skal delta i utredningen er Roan kommune åpen for å vurdere dette. Likeså om utredningen begrenses til en av de nevnte nabokommunene.

3. Roan kommune har i sitt valg vektlagt at kommunene har et felles bo- og arbeidsmarkes med utstrakt pendling mellom kommunene.
Kommunene har mye felles på næringssiden.

Bakgrunn for vedtaket:

4. Roan kommune har hatt dialogmøter med kommunene
a. Osen
b. Osen og Åfjord

5. Roan kommune ønsker å gå i dialog med aktuelle kommuner for evt. å få til en felles utredning med nødvendige konsekvensanalyser. Kommunen vil også være åpen for andre innspill gjennom hele prosessen».

Vinteren 2015 behandler formannskapene i Rissa og Leksvik intensjonsavtale med sikte på kommune-sammenslåing av de to kommunene. Alternativet med én kommune på Fosen er dermed ikke lenger aktuelt. Forhandlingsutvalgene i Åfjord, Roan, Osen, Bjugn og Ørland vedtar da å utrede kystkommunealternativet. Skisse til videre arbeid med dette alternativet vedtas av ordførerne i de fem kommunene i april 2015. I møte 29.05.2015 stilles videre arbeid i bero, da flere av kommunene ikke ønsker å utrede dette alternativet videre.

Fylkesmannen ga kommunene frist til 1. juli 2015 med å rapportere på status i kommunereformen og å avgrense geografiske retningsvalg.

Roan kommunestyre gjorde 25. juni 2015 følgende vedtak (sak KST 50/15):

«Roan kommune vil prioritere en videre utredning for en evt. kommunesammenslåing mellom kommunene på Nord-Fosen i Sør-Trøndelag, primært Roan, Osen og Åfjord. Hvis en eller flere av disse kommunene ønsker at også andre kommuner skal delta i utredningen, er Roan kommune åpen for å vurdere dette. Likeså om utredningen begrenses til en av de nevnte nabokommunene.
Parallelt med at alternativet Nord-Fosen utredes, utredes også 0-alternativet med Roan som egen kommune».

Åfjord kommunestyre gjorde 18.juni 2015 følgende vedtak (sak KST-39/15):

«Åfjord kommunestyre viser til vedtak i sak KST-5/15 om geografisk retningsvalg, og tar til etterretning at det ikke synes aktuelt å etablere Fosen eller «Kyst-Fosen» som én kommune.

Basert på de sonderinger som har vært så langt ønsker Åfjord kommunestyre å gå i dialog med kommunene Roan og Osen, med henblikk på å utrede mulighetene for å etablere én felles kommune på Nord-Fosen.

Dersom det likevel skulle vise seg aktuelt å etablere en større sammenslutning blant kommunene på Fosen er kommunestyret åpen for å vurdere deltakelse i en slik løsning.»

Kommunestyret i Osen kommune gjorde 24.06.2015 vedtak om at de ønsker å fortsette som egen kommune.

Den 19. november 2015 ble det gjennomført felles formannskapsmøte for Roan og Åfjord kommune, hvor det ble enighet om å utarbeide en intensjonsavtale med en felles politisk plattform, med sikte på å slå sammen Roan og Åfjord kommuner til én kommune. 14. desember 2015 møttes de to formannskapene på ny, der man diskuterte fram endelig forslag til intensjonsavtale.

Intensjonsavtalen ble behandlet i begge kommunestyrene 28. januar 2016. Åfjord vedtok avtalen som fremlagt, mens Roan vedtok den med et par endringer. 

Innbyggerne vil finne oppdatert informasjon på hjemmesiden til kommunen. 

Dato for lokale folkemøter:

Roan: 16. mars og 24. mai, klokken 19.00 på Straum ungdomshus.

Åfjord: 17. mars og 25. mai, klokken 19.00 på Fosen Fjord Hotel.

I april 2016 er det nedsatt følgende organisering og felles arbeidsgrupper, for det videre arbeidet med kommunereformen: Organisering og arbeidsgrupper (PDF, 260 kB)

%d bloggere liker dette: