Endringene betyr at kommunene kan fastsette snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Slik kjøring har fram til nå vært forbudt, med unntak av i Nord-Troms og Finnmark der det har vært egne regler.

De nye reglene setter rammer for hvor løypene kan legges og stiller en rekke krav til kommunene. Dette bidrar til å sikre at hensynet til naturmangfold og friluftsliv ivaretas.

Krav til snøscooterløypene

  • Snøscooterløypene kan ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder og nasjonale villreinområder eller kreve terrenginngrep.
  • Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindrift.
  • Kommunene må utrede virkningene for friluftsliv og naturmangfold og ta en rekke hensyn i arbeidet med løypene. Særlig til friluftsliv, men også til naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø.
  • Sikkerheten for både de som kjører og for andre må ivaretas.

Det er også gjort enkelte andre endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Endringene gjelder adgang til bruk av snøscooter ved søk etter skadet storvilt utenom ordinær jakt samt bruk av snøscooter for tilsyn med jervebåser.

Forskriften slik den lyder etter endringene finner du her.

Merknader til forskriften §§ 4a og 5b finner du her.