NIVA SJEKKER TILSTANDEN I VANNFOREKOMSTENE VÅRE

Roan kommune
Som ledd i arbeidet med oppfølging av kommunens forpliktelser etter vannforskriften, gjennomføres nå vannprøvetaking og fiskeundersøkelser i flere vannforekomster på Fosen


Undersøkelsene utføres av NIVA (Norsk institutt for vannforskning) i oppdrag fra Nordre Fosen Vannområde og omfatter vannkvalitet, bakterier, bunndyr, fisk og fysiske inngrep.

Målet er å få bedre kunnskap om bekkenes tilstand i hensikt å kunne vurdere samfunnsøkonomisk gode tiltak for å oppnå god tilstand innen 2021.

Hva sier vannforskriften?

Hovedformålet med vannforskriften er å beskytte, og om nødvendig forbedre, miljøtilstanden i alt ferskvann, brakkvann, kystnært vann og grunnvann. Miljømålet er at det skal oppnås god tilstand i vannforekomstene senest innen 2021.

Det skal gjennomføres en samordnet planleggingsprosess for hvordan miljømålene skal nås.

Roan er del av Nordre Fosen vannområde som er del av vannregion Trøndelag. Prosjektleder er Ingrid Hjort som har arbeidssted Rissa.

Kommunens representanter i prosjektgruppa i vannområdet er Harry Lyder og Rune T. Knutzen. Politisk representant i styringsgruppen er Jan Helge Grydeland og Randi B. Andersen. Vannområdet er nå i gang med tiltaksanalyse for vannforekomster som er foreløpig vurdert i dårlig tilstand og dermed satt i risiko for ikke å nå miljømålene innen 2021.

%d bloggere liker dette: