Nei til storkommune og folkeavstemming

Fosna-Folket.no

Venstre fikk ikke oppslutning til å gå rett på ei sammenslåing til en stor kommune på Fosen. Det blir heller ikke avholdt rådgivende folkeavstemming

Nok en gang har Åfjord kommunestyre diskutert framtidas kommunestruktur. Vedtakene til flertallet som kom ut av debatten avvek ikke fra det som var lagt fram fra administrasjonsutvalget. Likevel viser de at også i Åfjord er det stor uenighet om viktige deler av kommunereformen. Det gjelder om det skal avholdes folkeavstemming og hvordan en skal forholde seg til at Bjugn i siste liten har meldt sin interesse for å bli med i en storkommune bestående av Åfjord, Roan og Bjugn.

Parallelle løp

Ordfører Vibeke Stjern informerte litt om hva som har skjedd og hva som er sagt i fra Roans side i deres felles fora. Et moment som kommer fram skal være en viss frustrasjon i Roan over at deres framtidige partner ikke viser skjønner at de ikke ønsker å gå i samtaler med Bjugn.

– Det kan virke som om de ønsker at vi skal gi dem et ultimatum, sier Stjern.

Felles Fosen

Venstres Ingrid Gauslaa Hårstad gikk først på talerstolen og kom med et flammende innlegg til fordel for å gå rett på en storkommune på Fosen.

– Fylkesmannens tilrådning er en kommune på Fosen innen 2025. Venstre mener også at en kommune på Fosen vil bli den beste løsningen. I følge media, er det også stor enighet blant ordførerne på Fosen om dette. Blant fosningene hersker det undring over sammenslåingsprosessene. Mange jeg har snakket med virker resignerte og lurer på hva som foregår, sier Hårstad.

Fordyrende

Hårstad tok opp tråden i Einar Frønes utspill i Fosna-Folket forleden.

– Hvis målet er en Fosenkommune – hvorfor skal vi ta fordyrende omveger, brenne av krutt, engasjement og ikke minst bruke mye penger på å få på plass en foreløpig ordning? Hvorfor skal det ta så lang tid? Skal vi holde på med dette i åtte år? Kan vi ikke heller si; Ja til en kommune på Fosen nå – og be Fylkesmannen om bistand til å skissere opp en framdriftsplan som tar sikte på en trinnvis men hurtig sammensmeltning? Etableringen av Indre Fosen kommune er på god veg og vi er i gang med sammenslåing med Roan. Det er imidlertid ingen hindring for å starte utarbeidelsen av en prosessplan med mål om en kommune på Fosen raskest mulig. Starter vi denne prosessen nå, kan vi og alle andre politikere på Fosen konsentrere oss om «Fosen kommune-landets beste leverandør av kommunale tjenester», mener Hårstad.

Roan først

I forslaget til vedtak fra Åfjord Venstre vil de at kommunestyret skal vise til gjensidig vedtak om sammenslåing med Roan kommune og vedtatt intensjonsavtale med Bjugn kommune.

Videre henvises det til fylkesmannens tilråding av 30.09.2016. Der kom det fram at målet er én kommune på Fosen innen 2025. I forslaget vil Venstre at Åfjord kommunestyre skal be Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om å tilrettelegge for utredning og utarbeidelse av prosessplan, med målsetning om en raskest mulig sammensmeltning av kommunene på Fosen.

Pågående prosesser mellom Roan og Åfjord samt Rissa og Leksvik, ansees som naturlige trinn i utviklingen fram mot en kommune på Fosen. Arbeidet videreføres og tilpasses prosessen mot en kommune på Fosen. En intensjonsavtale mellom alle kommunene på Fosen, ansees som en naturlig innledning. Intensjonsavtale mellom Bjugn og Åfjord ansees derfor som overflødig og oppheves.

For seint

Første representant til å ta ordet var varaordfører Jon Husdal fra Senterpartiet. Hans hovedinnvending er at det er for seint å starte med dette nå.

– Det er allerede alt for store kulturforskjeller mellom kommunene på Fosen, sier Husdal.

Senterpartipolitikeren viser til at deres framtidige partner Bjugn har ei lånegjeld som ligger godt over nivået til Åfjord forhold til antallet innbyggere og at de har om lag 20 prosent sjukefravær.

Han avslørte ellers at de er delt i Senterpartigruppa i høve spørsmålet om de skal videreføre samtalene med både Roan og Bjugn. Deler av gruppa mener omsynet til Roan tilsier at de bør konsentrere seg om dem.

Musikk

Gunnar Singsaas fra Fremskrittspartiet roste innlegget til Hårstad, men han vil ha Bjugn, Åfjord og Roan.
– Kaster vi korta nå, får vi ikke like gode kort neste gang, sier Singsaas mellom annet.

Han framhevet også Bjugn som kommunen som vil få mest vekst på Fosen, en vekst som bare Ørland kan drømme.

Høyres Håkan Berdahl sluttet seg også begeistret til det Ingrid Gauslaa Hårstad la fram.

– Jeg likte godt det jeg hørte og har lyst til å gå for det, sa Berdahl.

Deretter ba han om gruppemøte.

Folkeavstemming

Tone Bårdli sa at Senterpartiet har programfestet folkeavstemming. Hun sier de vil gå for det.

– Å ikke gjøre det vil være arrogant overfor innbyggerne, sier Bårdli.

Hun mener å ta et råd fra innbyggerne vil ta brodden av en eventuell kritikk. Hun mener det er synd om ikke folket skal få lov til å gi uttrykk for si mening akkurat i denne saken.

Bårdli mener ikke tida har gått ut for ei folkeavstemming. Ordfører har sagt at en skal ut med informasjon til innbyggerne. Da mener Bårdli denne informasjonen kan danne grunnlag for ei rådgivende folkeavstemming der de får lov til å si sin mening.

Regionssenter

Arbeiderpartiets Walter Solberg holdt et begeistret innlegg for treenigheten Bjugn, Åfjord og Roan.

– Jeg er ikke i tvil. Skal vi være rustet til å ha et regionssenter i Fosen, må vi gå for dette. Alternativet for Roan er en avtale som er et diktat, sier Solberg.

Høyres Else Britt Humstad påpekte at utgangspunktet var at Roan skulle ha første prioritet.

Hun gav også sin tilslutning til tanken om å involvere og engasjere folket.

Samling

Mens Håkan Berdahl i en replikk sa at de burde går for Venstres forslag og stoppe samtalene med Bjugn nå, kom Fremskrittspartiets Halvor Bueng, i likhet med Singsaas til en annen konklusjon.

– Det er ikke mulig å samle Fosen til en kommune nå, sier Bueng.

Kristelig Folkepartis Liv Hugdal tegnet seg på lista over dem som vil støtte administrasjonsutvalgets forslag.

– Det er ikke lurt å stoppe prosessen nå, sier Hugdal.

Vikarierende

Senterpartiets Frank Arne Andreassen pekte på det han oppfatter som vikarierende motiver. Da Senterpartiet først tok til orde for folkeavstemming, ville flertallet ikke ha det fordi de mente det var for tidlig i prosessen. Nå mener flertallet med ordfører i spissen at det er for seint.

– Argumenter kan tydeligvis brukes som en vil, sier Andreassen.

Håkan Berdahl mener det samme gjelder Venstres forslag. Det kommer heller ikke for seint, mener han.

Venstres forslag fikk fire stemmer. Deretter ble det stemt over administrasjonsutvalgets forslag. Det ble vedtatt med tretten mot sju stemmer.
I spørsmålet om det skal være rådgivende folkeavstemming, falt Senterpartiets forslag med åtte mot tolv stemmer.

%d bloggere liker dette: