MATTILSYNET OG FOLKEHELSEINSTITUTTETS VURDERING AV HELSERISIKO I FORHOLD TIL ALUMINIUM I DRIKKEVANN.

Roan kommune.no
Vurderingen er utarbeidet på bakgrunn av en henvendelse fra Roan kommune den 14.1.2014. Uttalelsen gjengis i sin helhet.:

«Viser til deres henvendelse i dag med ønske om uttalelse fra Mattilsynet vedrørende bruk av aluminium, alvorlighet og eventuell helserisiko forbundet med drikkevann.
Tove Marie Hervik har utarbeidet påfølgende notat og innlemmet vurdering fra Folkehelseinstituttet etter en dialog med de tidligere i dag. Håper dette er dekkende.

Vennlig hilsen
Jan Arild Røkke
Seksjonssjef Landmat og Sjømat
Mattilsynet DK Innherred og Fosen

Aluminium i drikkevann
Aluminium er et tungmetall som forekommer naturlig i vann.

Mange vannverk sliter med høye forekomster av humus i overflatevann som gjør bruk av UV- rensing til å desinfisere vannet med, problematisk. For å gjøre UV-stråler tilgjengelig er det derfor i noen sammenhenger vanlig å tilsette kjemikalier til drikkevann før rensing for å fjerne humus slik at virkningen av UV-stråler blir optimale. Kjemikalier som aluminium og jern brukes for at bakterier og virus skal klebes sammen med humus og andre partikler, og danne såkalte «fnokker» som synker til bunnen i store kar. I noen tilfeller benyttes Polyaluminiumsklorid (PAX) som et fellings kjemikalie. Det er ikke uvanlig at det vil være rester av aluminium som kan overskride grenseverdien etter en slik vannbehandling i en innkjøringsperiode for et renseanlegg.

Drikkevannsforskriften har en grenseverdi på 0.200 mgAl/l. Ved overskridelse av grenseverdien for aluminium er det satt tiltakstype C. Denne sier følgende: Tiltakstype C: Nødvendige tiltak skal gjennomføres så snart som mulig for å bringe parameterverdien under grenseverdien. Tilsynsmyndigheten skal varsles, og kan gi dispensasjon fra grenseverdien for en periode slik at nødvendige tiltak kan gjennomføres forutsatt at overskridelser av grenseverdien ikke representerer noen helserisiko. For vannforsyningssystem som ikke er godkjenningspliktige eller meldepliktige, vil slik dispensasjon i det enkelte tilfelle kunne gjøres permanent.

Folkehelseinstituttet ved Vidar Lund sier følgende om aluminium i drikkevann: Grenseverdien for aluminium er jo basert på hva som er realistiske restverdier ved et optimalt drevet fellingsanlegg der aluminium benyttes som fellingsmiddel. Vårt inntak av aluminium kommer hovedsakelig fra inntak av ulike matvarer som har aluminiumsholdige tilsetningsstoffer, og bare en liten del stammen fra drikkevann (ca 5% ifølge WHO). WHO har derfor ikke valgt å sette noen helsebasert grenseverdi for aluminium. De opplyser at en slik verdi ville ligge på 0,9 mg/l basert på langtidsinntak og konsum av 2 L vann per døgn. Dette betyr at en korttidseksponering for slike høye verdier ikke vil medføre noen helsefare hos normalbefolkningen. Det eneste som er nevnt er at nyresyke pasienter i dialyse har fått alvorlige skader på sentralnervesystemet med verdier >50 mikrogram/l i dialysevannet. Vi kan derfor ikke se at en slik korttidseksponering for et forhøyet aluminiumsnivå vil kunne medføre noen helsefare. Det som er viktig er imidlertid å få optimalisert tilsetningen av aluminium for at koaguleringen skal fungere best mulig.»

Tilleggsinformasjon fra Roan kommune:
Roan kommune har besluttet at de rutinemessige vannprøveresultatene fra Roan vannverk en tid framover, vil bli lagt ut fortløpende på Roan kommune sin hjemmeside.

Abonnentene vil i tillegg bli varslet på egnet måte (Tekstmelding, telefonoppringing, flygeblad/oppslag evt. over radio) dersom det oppstår forhold som medfører risiko for helsefare knyttet til vannleveransen. Dette gjelder for alle vannverk Roan kommune har ansvaret for.

Vannkvaliteten er per i dag tilfredsstillende iht. drikkevannsforskriftens krav hva angår Roan vannverk. Aluminiumsverdiene har siden 1. november 2013 ligget på under 60 µg Al/l i vann levert fra vannverket.

Hilsen Rune T Knutzen
Sektorleder Teknisk, landbruk og miljø

%d bloggere liker dette: