Må trolig ha fem tunneler for å gjøre Roan rassikker

Fosna-Folket.no

Den første tunnelen skal etter planen stå ferdig høsten 2018.

Rasutsatte veier er et stort problem for Roan kommune. Årlig går det flere mindre ras. Folk mener skoleveien til barna er utrygg, næringslivet taper store summer når veien må stenges og flere hundre innbyggere blir veiløse. Lokalpolitikerne har i flere år jobbet for å få rassikret veiene. Utfordringen er blant annet at årsdøgntrafikken er lav og at det dermed er vanskeligere å få gjennomslag for prosjektene.

– Årsdøgntrafikken på fylkesvei 14 i Roan er på bare 3-400. Fylkesvei 723 ut mot Stokksund i Åfjord har for eksempel en årsdøgntrafikk på over 800, forklarer daglig leder Knut Sundet i Fosenvegene.

Ny tunnel i 2018

Denne uka førte raset ved Måvika i Berfjorden sør for Roan sentrum til at hele den sørlige delen av kommunen ble isolert i flere dager. Forrige lengre veistenging var i 2013. Den gang raste det ned store steinblokker over fylkesvei 14 mellom Sumstad og Hellfjorden. Sundet i Fosenvegene mener det må fem tunneler til for å gjøre Roan rassikker. Den første er allerede vedtatt bygd. Dette er en 510 meter lang tunnel som skal gå gjennom fjellet fra Sumstad og til Hellfjorden. Kostnadsrammen har tidligere vært beregnet til 119 millioner kroner. Tunnelen bygges gjennom prosjektet Fosenvegene.

– Vi holder på med detaljplanlegging av tunnelen nå. Tunnelen blir lagt ut på anbud til våren. Byggestart blir høsten 2017 og den skal etter planen stå ferdig høsten 2018, forteller daglig leder Sundet i Fosenvegene.

To tunneler til sentrum

Tunnelen mellom Sumstad og Hellfjorden er bare første steg for å gjøre Roan rassikker. Tunnelen sørger for en rassikker trasé forbi der det raste i 2013, men fortsatt gjenstår mye. Sundet mener det trengs ytterligere to tunneler inn til Roan sentrum. Den første vil i så fall gå fra Hellfjorden, gjennom Nordfjellet og til Beskelandsfjorden. Denne vil bli rundt 1,1 kilometer lang. Den andre tunnelen vil gå fra Beskelandsfjorden, gjennom Hestmarkheia og inn til Roan sentrum. Denne vil bli cirka 1,3 kilometer lang. De tre tunnelene inn til Roan sentrum vil ha en samlet kostnadsramme på rundt 440 millioner kroner.

To i Berfjorden

Selv med totalt tre tunneler inn til Roan sentrum, vil ikke problemet være løst for hele kommunen. Tirsdag denne uka raste det på den svært rasutsatte strekningen gjennom Berfjorden som ligger sør for Roan sentrum.

– Jeg har laget en idéskisse for rassikker vei gjennom Berfjorden. Det må bygges to tunneler der. Innerst i bukta er det to gårdsbruk, og de må også ha rassikker vei, påpeker Sundet.

Med tre tunneler ut til Roan sentrum og ytterligere to tunneler gjennom Berfjorden og til Hongsand, er man totalt oppe i fem Roan-tunneler.

– Skal man få det rassikkert i Roan, må det fem tunneler til. Vi starter med den første neste år, men det vil koste ytterligere 5-600 millioner kroner å bygge de fire andre tunnelene. Og det er lavt kalkulert, sier daglig leder Sundet i Fosenvegene.

Snarvei lagt på is

I forbindelse med byggingen av Roan vindpark anlegges det hele 70 kilometer vei i fjellet øst for Roan sentrum. Det har også blitt sett på muligheten for å koble på en ny vei til Roan sentrum fra vindparkveien. Dette prosjektet er imidlertid mer eller mindre skrinlagt per i dag.

– Det var snakk om å bruke adkomstveien til den vestre delen av Roan vindpark som går opp Einarsdalen. Der ifra kunne man bygd en tunnel rett til Roan sentrum. Tunnelen ville blitt rundt to kilometer lang. Denne løsningen ville kortet ned kjøreturen inn til Roan sentrum med ni kilometer. Problemet er at dette blir ett prosjekt, mens de andre tunnelene inn til Roan sentrum kan deles inn i flere prosjekt. Selv om denne løsningen ville blitt billigere totalt, er det vanskelig å finne så mye penger til ett enkelt prosjekt, sier Roan-ordfører Einar Eian (H).

I tillegg til kostnadsproblematikken, vil ikke en direktevei inn til Roan sentrum hjelpe de som bor langs eksisterende fylkesvei 14.

Vei til Skjøra

I forbindelse med vindkraftutbyggingen, skulle det egentlig bygges vindparkvei helt ned til Skjøra som er den sørligste delen av Roan kommune. Veien ville gjort det mulig å kjøre fra Straum, gjennom Einarsdalen, til Skjøra og videre til Roan sentrum. Ordfører Eian mener dette i beste fall kunne fungert som en nødvei.

– Det er jo to mil fra Skjøra og til Roan sentrum. I tillegg er det 9 kilometer fra Straum, gjennom Einarsdalen og til Skjøra. Turen til Roan sentrum den veien er nærmere tre mil, mens det i dag er 16 kilometer langs fylkesvei 14 fra Straum til Roan sentrum. I tillegg er veien fra Skjøra til Roan sentrum i dårlig stand. Det er delvis en grusvei med dårlig bæreevne. Vi har sett på mulighetene for å ruste opp denne veien, men det blir også dyrt, påpeker Roan-ordføreren.

Veien som ville knyttet vindparken sammen med veien i Skjøra, ville blitt 3,5 kilometer lang. Nå forteller Eian at Statkraft trolig ikke vil bygge veien likevel.

– Det er bratt ned mot Skjøra. Så kommer det til å bli rasfarlig der også. De mener det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt, sier ordføreren.

Vil prioritere Berfjorden

 Eian ønsker nå å prioritere den rasutsatte strekningen gjennom Berfjorden der raset gikk denne uka.

– I neste kommunestyremøte kommer jeg til å fremme en sak om at vi krever at det blir satt igang et forprosjekt for å finne mulige løsninger for veien gjennom Berfjorden. Vi kan ikke leve med dette lenger.

– Sundet i Fosenvegene mener at det trengs to tunneler for å lage sikker vei gjennom Berfjorden. Totalt trengs det kanskje fem tunneler for å gjøre Roan-veiene rassikre. Det blir dyrt?

– Ja, men vi er fortsatt et forholdsvis rikt land. Om vi skal øke matproduksjonen både på sjø og på land, så må det infrastruktur til. Roan er relativt bra stilt i blå sektor, sier Eian.

%d bloggere liker dette: