Lønnsomme fram til 18. mai

Adressa.no

Statkraft bekrefter at trønderske vindparker ble droppet i siste sekund.

Det går fram av redegjørelse­n Statkraft-styrelede­r Olav Fjell sendte næringsministe­r Monica Mæland (Ap) onsdag kveld.

Redegjørelse­n ble offentligg­jo­rt torsdag.

I brevet fortelle­r Olav Fjell at Statkraft både i 2013 of 2014 stadfestet at det ville være lønnsomt å investere i seks nye vindparke­r i Trøndelag. Men bare to uker før Statkraft-styret satte foten ned 3. juni, kom nye tall på bordet.
«Oppdaterte langsikti­ge prisprogn­o­se­r for 2015 ble vedtatt i konsernle­delse­n 18. mai i år, og deretter innarbei­det i lønnsomh­etsbe­regnin­g­e­ne for Fosen og Snillfjo­rd. De nye beregnin­g­e­ne viste da at prosjektet ikke var lønnsomt», skriver Fjell.

Inntekte­r forsvant
Ifølge styrelede­re­n oppdatere­r Statkraft sine langsikti­ge prisprogn­o­se­r i august hvert år. Men før investering­sbe­slutnin­g­e­n på de trønders­ke vindkraft­ve­rke­ne skulle tas, ble det gjort en ny gjennomgan­g.
Konklusjo­ne­n var at en femtedel av forvente­de inntekte­r forduftet. Dermed gikk ikke regnestykket opp.
«Beregnet over prosjekts levetid gir den oppdaterte prisprogn­o­se­n fra mai i år, en samlet nedgang i forvente­de kraft- og elsertifikat­prise­r på om lag 20 % i forhold til forrige prisprogn­o­se», skriver Fjell.

– Subsidie­r ikke nok
Prisene i det nordiske kraftmarke­det er for lave til å gjøre landbase­rt vindkraft lønnsomt. Svaret fra politike­rne er en norsksve­nsk subsidie­o­rd­ning som ble innført i 2012. Subsidie­ne gis gjennom såkalte elsertifikate­r betalt av forbruke­rne, og som omsettes fritt i markedet.
Prisen på sertifikate­ne har vært på vikende front den siste tida. Statkraft tror den vil gå ytterlige­re ned. Årsaken er at kostnade­ne ved å bygge ut fornybar energi er på full fart nedover.
«Statkrafts oppdaterte analyse viste et betydelig fall i elsertifikat­prise­ne. Dette skyldes primært at teknologik­o­stnade­ne faller raskere enn tidligere forutsatt», skriver Fjell.
Også kraftprise­ne forvente­s å være lave i årevis framover, mener Statkraft. Hovedårsake­ne er lavere priser på kull, olje og gass, samt økt kraftove­rskudd i Norden, blant annet som følge av norsksve­ns­ke subsidie­r.

Ikke fornøyd
Det var næringsministe­r Monica Mæland som ba om redegjørelse­n fra Statkraft. Hun er ikke tilfreds med svaret fra Olav Fjell.
– Det er en relativt kort redegjørelse. Den går ikke i dybden på en del sentrale problemstillin­g­e­r. Det er derfor behov for en nærmere redegjørelse der selskapet kan utdype sine vurderin­g­e­r ytterlige­re, sier Mæland via departeme­ntets nettside­r.

%d bloggere liker dette: