Jegere må kunne ABC om ATV

Miljøverndepartementet
Flere ATV-er betyr økt fristelse til å kjøre i terrenget i forbindelse med jakta. Statens naturoppsyn har ansvar for at motorferdselloven blir fulgt.

Jakta innbyr til store opplevelser i skog og mark. Samtidig øker tilgangen på terrengkjøretøy stadig, og fristelsen kan bli stor til å transportere både folk og utstyr til skogs og fjells ved hjelp av ATV (all-terrain vehicle). Lovverket er imidlertid svært strengt når det gjelder kjøring utenfor vei på barmark.

Forbudt å kjøre i utmark

– Det er positivt og ønskelig at det drives jakt for å høste av naturens overskudd, men det er viktig å sette seg inn i regelverket på forhånd. Motorferdselloven sier at kjøring i utmark er forbudt, med mindre annet er sagt i loven eller i vedtak med hjemmel i loven, opplyser seksjonssjef Kari Kveseth i Statens naturoppsyn (SNO).

Tanken bak loven er å redusere motorisert ferdsel til et minimum, for å unngå unødig slitasje på naturen og fremme trivselen for de som ferdes i utmarka. Hensikten er ikke å hindre nødvendig transport til anerkjente nytteformål, men å regulere unødvendig og fornøyelsespreget ferdsel. Loven har regler som skal bidra til at også tillatt kjøring forårsaker minst mulig skade og ulempe for miljøet og andre som bruker utmarka.

Hva er tillatt?

Transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort er tillatt, men bare av selve slaktet. Villrein er det ikke anledning til å frakte ut med ATV, bortsett fra i Hardangervidda villreinområde som har egne regler.

Det er ikke lov å kjøre utstyr, proviant eller personer til jaktterrenget eller hytta. Slik kjøring krever særskilt enkelttillatelse fra kommunen.

– Tillatelse kan bare gis i unntakstilfeller, og dersom søkeren kan vise til et særlig behov som ikke kan dekkes på en annen måte, sier Kveseth.

Det er viktig å være klar over at ferdselen på barmark fører til slitasje og skade i form av merker og sår i naturen. I myr og lignende terreng kan skadene bli permanente eller langvarige. Derfor må kjøringen foregå aktsomt og hensynsfullt.

Husk også at frakt av jaktutbytte uansett fordrer at grunneieren ikke har lagt ned forbud eller satt begrensninger for kjøring på eiendommen sin.

%d bloggere liker dette: