IMG_2131

Brøyting på Straum, Foto © Svein J. Nilssen