Her er malen for Bjørnør kommune

Fosna-Folket.no

Åfjord- og Roan formannskap ble mandag enig om en intensjonsavtale for en sammenslåing av de to kommunene.

Hele forslaget til intensjonsavtale for det som blir foreslått å hete Bjørnør kommune, er som følger:

«Intensjonsavtale

Felles politisk plattform for etablering av én ny kommune med utgangspunkt i Roan og Åfjord kommuner

Styringsgruppas forslag til intensjonsavtale for etableringen av en ny kommune

1. Innledning

Den 19. november 2015 møttes formannskapene i Roan og Åfjord kommuner der det ble enighet om å se på hvordan Roan og Åfjord sammen, kan utvikle det kommunale tjenestetilbudet, bygge ut viktig infrastruktur, sikre bedre resultater i arbeidet med næringsutvikling og bli mer attraktiv for bosetting. Med dette som utgangspunkt fikk rådmennene i de respektive kommunene i oppgave å utarbeide utkast til intensjonsavtale for sammenslåing av kommunene.

2. Mål for sammenslåing av Roan og Åfjord kommuner

Den nye kommunen skal utvikles i samarbeid mellom politikere, administrasjon, tillitsvalgte og innbyggere.

Hovedmål:
* Etablere en livskraftig og attraktiv bo- og næringskommune på Nord-Fosen.
* Arbeide for utbygging av infrastruktur som vei, bredbånd og mobildekning i hele den nye kommunen.
* Sikre og videreutvikle kvaliteten på tjenestene til innbyggerne.
* Sikre politisk deltakelse i et aktivt lokaldemokrati.

Den nye kommunen:

* Er god å leve i, i alle livets faser.
* Ivaretar en balansert utvikling i alle deler av kommunen.
* Viderefører det beste i begge kommuner inn i den nye kommunen.
* Fylle rollen som samfunnsutvikler og sørger for verdiskaping og vekst.
* Utvikler attraktive nærmiljø, trygge oppvekstvilkår og gode omsorgstjenester.
* Sikre et omforent skatte- og avgiftsnivå i den nye kommunen.
* Er en utviklende og attraktiv arbeidsplass for de ansatte.

3. Muligheter i en større kommune på Trøndelagskysten

Roan og Åfjord kommuner står overfor store vekstmuligheter fremover. Med et av verdens mest produktive sjøområder langs kysten, vil kommunene med utgangspunkt i lange tradisjoner innenfor fiskeri og havbruk være viktige bidragsytere for å sikre fremtidens matproduksjon. Som base for nasjonal satsing på økt produksjon av fornybar energi innen vindkraft, vil kommunen kunne skape kompetansearbeidsplasser og avledede næringer som kan bidra til å løse fremtidens økende behov for miljøvennlig og fornybar energi. Med flere reiselivs-destinasjoner og lange tradisjoner innenfor entreprenørvirksomhet og jordbruk vil den nye kommunen ha gode forutsetninger for å kunne utvikle arbeidsplasser innenfor eksisterende næringer.

Dersom disse mulighetene forvaltes godt kan dette gi grunnlag for en betydelig vekst i hele den sammenslåtte kommunen. Dette krever samarbeid og ressurser for å bygge infrastruktur, legge til rette for at bedrifter kan etablere og utvikle seg, og sikre tilgang på kompetent arbeidskraft. Ulike steder må utvikle hver sine fortrinn basert på naturgitte forutsetninger.

En samlet kommune må legge til rette for bosetting i hele kommunen. Kommunesentret må utvikles som administrasjonssenter, mens bygdene sikres utviklingsmuligheter ved tilrettelegging i form av gode kommunikasjoner og trygge bo- og oppvekstmiljø.

4. Rammer for gjennomføring

Inndelingslova av 2001 ligger til grunn for hvordan sammenslåingen skal gjennomføres. Det opprettes en Fellesnemnd som har overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring. Det operative arbeidet skal utføres av en prosjektorganisasjon og beskrives i en prosjektplan. Politikere, administrasjon og tillitsvalgte skal ha definerte roller i prosjektorganisasjonen.

5. Kommunesenter

Kommunesenteret skal ligge i Åfjord. Det legges til grunn at dette på sikt vil tjene alle deler av den nye kommunen. Et sterkt kommunesenter vil ha utviklingspotensial i samarbeid og konkurranse med andre sentra i regionen. Det etableres et servicekontor i Roan som ivaretar innbyggernes behov for kontakt med kommunale tjenester i førstelinjen. Hvilke oppgaver og funksjoner som inngår i et slikt kontor, blir en del av den fremtidige utredningen.

6. Kommunenavn og kommunevåpen

Bjørnør kommune brukes inntil videre som arbeidstittel på den nye kommunen. Innbyggerne involveres i prosessen med nytt kommunenavn.

Som kommunevåpen velges inntil videre Åfjordsbåten, siden dette representerer kystkulturen og lange håndtverkertradisjoner i begge kommunene.

7. Prinsipper for organisering av den nye kommunen

Det er et mål å lage en enkel og kostnadseffektiv administrativ struktur, med politisk demokratisk forankring.

8. Tjenestetilbudet og utvikling av de kommunale tjenestene

Barnehager

Den nye kommunen legger vekt på å sikre trygge oppvekstvilkår i hele kommunen. Kommunesammenslåingen i seg selv vil ikke føre til endringer i barnehagestrukturen. Den nye kommunen skal ha full barnehagedekning og foreldrene vil stå fritt til å søke et barnehagetilbud der de måtte ønske.

Skoler

I den nye kommunen skal skolene være et inkluderende fellesskap hvor alle elevene får brukt evnene sine. Skolene skal ha ressurser, kompetanse og lokaler som gjøre dette mulig.

Kommunene er innforstått med at Roan er i gang med debatt om fremtidig skolestruktur. En felles kommune vil følge opp dette arbeidet, blant annet i form av å sikre hensiktsmessige og fremtidsrettede skolebygg, som både skaper gode læringsmiljø og som sikrer tilgang til viktige arenaer for lek og idrett også innenfor dagen Roan Kommune.

Helse og velferd

Den nye kommunen skal ha tilbud innen pleie og omsorg som er plassert nært innbyggerne. Kommunesammenslutningen skal i seg selv ikke føre til endringer i strukturen innen pleie og omsorg. Pleie- og omsorgstjenester skal fortsatt tilbys i Stokksund, og det skal være sykehjemstilbud i Roan og Årnes. Det skal legges vekt på at innbyggerne skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Tekniske tjenester

Tekniske tjenester vil si landbruks- og skogforvaltning, arealplanlegging, natur- og miljøforvaltning, byggesak, oppmåling, eiendoms- og kartdata, vann og avløp, vei og trafikk og kommunal eiendom.

I den nye kommunen er forvaltningsoppgaver og myndighetsutøvelse samlet i et større fagmiljø, mens drift og vedlikehold foregår lokalt der bygg og anlegg ligger.

Kultur

Kultur og opplevelser spiller en viktig rolle for bolyst, fellesskapsfølelse og tilhørighet i lokalsamfunnet.

Den nye kommunen skal ha et bredt, lokalt kulturtilbud med et levende og aktivt foreningsliv der folk bor. Kultursektoren blir styrket gjennom å samle fagressursene.

Servicetorg og servicekontor

I den nye kommunen skal en vesentlig del av de oppgavene som innbyggerne i dag må oppsøke kommunen for å få utført, gjøres tilgjengelig på nett.

Innbyggere som ikke har anledning til å bruke de digitale løsningene skal få den hjelpen de trenger nært der de bor. Dette betyr at det etableres et kommunalt servicekontor i Roan. Hvilke oppgaver og funksjoner som inngår i et slikt kontor, blir en del av den fremtidige utredningen, jf pkt 5.

9. Samfunns- og næringsutvikling

Den nye kommunen vil i kraft av sin størrelse være en mer interessant samarbeidspartner, og en sterkere aktør og stemme inn mot regionale og nasjonale myndigheter enn om kommunene står hver for seg. Kommunen skal bygge kunnskap, kompetanse og samarbeid for å møte framtidige utfordringer, og skal realisere mål, ønsker og drømmer for menneskene som bor her.

Den nye kommunen skal ha lokalsamfunn som gir gode oppvekst- og levekår, preget av sunne levevaner, gode opplevelser, fellesskap, trygghet og deltakelse.

Den nye kommunen skal:

* Arbeide videre med å styrke sin posisjon innen landbruk, fiskeri og havbruk, entreprenørvirksomhet, kultur og reiseliv.
* Legge til rette for næringsutvikling i alle deler av kommunen.
* Benytte seg av kommunens samlede arealer til boliger og næringsetablering.
* Arbeide etter prinsippet om å fremme folkehelse i all sin virksomhet.
* La samfunnssikkerhet prege det daglige arbeid, og beredskapen styrkes ved større fagmiljøer og samordning av ressurser.
* Legge til rette for, og samarbeide aktivt med, frivillige organisasjoner, næringslivet og enkeltpersoner.

10. Ansatte

En viktig målsetting med kommunesammenslåingen er en kompetent og effektiv tjenesteproduksjon med attraktive og utviklende arbeidsplasser for ansatte. For å nå dette målet blir det avgjørende å utvikle en løsningsorientert og fleksibel organisasjon. Nedbemanning forsøkes løst gjennom omplassering og naturlig avgang. Ingen skal sies opp som en konsekvens av kommunesammenslåingen.

I perioden frem mot endelig vedtak om sammenslåing, søkes oppgaver løst i samarbeid mellom kommunene. Begge kommunene informerer hverandre før utlysing av lederstillinger (rådmenn, sektorsjefer, virksomhets-/avdelingsledere) og vurdere samarbeid der det er mulig. Formålet er å unngå å dublere funksjoner som senere skal løses av en sammenslått kommune.

11. Kommunestyret

Dersom det blir sammenslåing av kommunene før neste ordinære kommunestyrevalg vil de valgte kommunestyrene (til sammen 38 medlemmer), utgjøre det nye kommunestyret i en overgangsperiode. Deretter fortsetter det nye kommunestyret med 27 medlemmer.

12. Investeringer og bruk av disponibel formue i de to kommunene

Disponibel formue, blant annet i form av eierandeler i TrønderEnergi AS der Åfjord og Roan eier henholdsvis 4,27 % og 1,05 % av selskapet, skal disponeres til beste for innbyggerne i den nye kommunen.

De to kommunene er enig om å unngå større investeringer i inneværende valgperiode som binder opp et fremtidig felles kommunestyre. Det vil si å unngå å sette i gang prosjekter som ikke allerede ligger inn i gjeldende budsjett og økonomiplan for valgperioden.

I perioden frem til endelig sammenslåing skal de to kommunene orientere hverandre så tidlig som mulig gjennom en fremtidig fellesnemnd om aktuelle nye investeringsprosjekter som kommunene arbeider med.

13. Informasjon og medvirkning

Innbyggere og ansatte i de to kommunene gis god informasjon mens prosessen pågår og frem til ny kommune er etablert.

Det utarbeides en felles informasjonsstrategi frem til kommunesammenslåingen er gjennomført.

Det etableres en aktiv strategi for hvordan informasjon skal gis til ansatte, blant annet felles interne retningslinjer for intern kommunikasjon. Denne strategien skal utvikles i samråd med tillitsvalgte og behandles i partssammensatt utvalg.

Kommunestyrene i Roan og Åfjord tar selv stilling til hvordan innbyggerne skal høres med sikte på om de to kommunene skal slås sammen eller ikke.

14. Samhandling

Samhandling med andre kommuner vil fortsatt være viktig for den nye kommunen. Pågående samarbeid med andre aktører og kommuner vil fortsette, og videreutvikles. Den nye kommunen ønsker å være åpen og ha en bred kontaktflate med andre kommuner og organisasjoner.

15. Vedtak om sammenslåing

Kommunestyrene behandler en sak om sammenslåing av Roan og Åfjord kommuner i løpet av juni 2016,

Roan og Åfjord 14.12.2015

Einar Eian
Ordfører i Roan

Vibeke Stjern
Ordfører i Åfjord»

%d bloggere liker dette: