Her er Geir og NIVIs ti grunner til å slå sammen hele Fosen

Fosna-Folket.no

Utreder Geir Vinsand og NIVI analyse mener Fosen bør bli én kommune fra 2022.

Skal det gjennomføres, mener NIVI at Stortinget allerede 8. juni i år bør vedta å slå sammen hele Fosen til én kommune.

Ti argument

NIVI analyse presenterte torsdag sin utredning om Fosen kommune. Her er utredernes ti viktigste argumenter for å slå sammen hele Fosen:

«1. Økt gjennomføringsevne som samfunnsutvikler: Fosen kommune vil være et funksjonelt planområde i lys av store investeringer og ha solid plankapasitet, noe som er viktig for å sikre en balansert arealpolitikk og andre mål med samfunnsplanleggingen. Fosen kommune kan bidra til en mer effektiv næringspolitikk og økt verdiskapning knyttet til store satsinger innenfor energi, kampflybase, blå-grønn sektor og industri. Fosen kommune kan ta ansvar for å utvikle Fosen fra dagens tre-fire til ett felles bo-, service- og arbeidsmarkedsområde (BAS-region) de neste 5-10 årene.

2. Velferdspolitiske gevinster : Fosen kommune vil ha de beste forutsetninger for å sikre gode og likeverdige velferdstjenester til alle innbyggerne på Fosen, inkludert grunnlag for faglig spesialisering og utvikling av smale kompetansekrevende velferdstjenester overfor sårbare grupper. Fosen kommune vil ha gode forutsetninger for å møte krevende reformer og ivareta nye oppgaver i velferdspolitikken.

3. Økt regional og nasjonal påvirkningskraft : Fosen kommune kan med sine vel 25.000 innbyggere bli Trøndelags nest største kommune og landets femte største kommune nord for Trondheim. Fosen kommune kan sikre et mer samlet, mer utviklingsorientert og bedre koordinert Fosen. Det kan gi økt forhandlingsstyrke og større påvirkningskraft overfor andre offentlige tjenesteytere og utviklingsaktører.

4. Økonomisk tyngde og stor finansiell kapasitet: Fosen kommune vil ha et budsjett på over to milliarder kroner. Det vil gi mindre økonomisk sårbarhet og større muligheter for å realisere store investeringer i egen regi.

5. Bedre rettssikkerhet og grunnlag for likebehandling : Fosen kommune vil ha solide forvaltingsfaglige miljøer på alle viktige områder hvor det er viktig å sikre en profesjonell og uavhengig kommuneforvaltning.

6. Effektiviseringsgevinster : Fosen kommune kan medføre lavere prosesskostnader som følge av mindre behov for interkommunalt samarbeid og økt selvstendighet i oppgaveløsningen. En større kommune gir muligheter for å utnytte stordriftsfordeler i kommunal administrasjon og forvalting. En regionkommune gir også muligheter for effektivisering i den øvrige offentlige forvaltingen som følge av en bedre tilpasset oppgavefordeling og mindre behov for veiledning, kontroll og tilsyn.

7. Regional solidaritet og rettferdig inntektsfordeling: Dette kan være viktige hensyn overfor sårbare lokalsamfunn og svake grupper som er avhengige av en kompetent og utviklingsorientert kommune. Fosen kommune kan også sikre en rettferdig byrde- og inntektsfordeling ved realisering av store utbygginger og investeringer i regionen.

8. Demokratiske gevinster: Fosen kommune vil være mindre avhengig av interkommunalt samarbeid, noe som betyr at flere oppgaver kan legges under direkte folkevalgt styring. Fosen kommune kan også overta nye og mer politisk interessante oppgaver, hvilket kan innebære nye attraktive roller for lokalpolitikerne. Fosen kommune kan også gi en demokratisk gevinst ved at lokalpolitikerne får økt makt og forhandlingsstyrke overfor regionale og nasjonale aktører.

9. Omdømmegevinster : Fosen er et kjent merkenavn og et landskap med felles regional identitet som kan forsterkes og videreutvikles i positiv retning ved dannelse av Fosen kommune.

10. Nasjonal kommuneinnovasjon på Fosen: På Fosen ligger det spesielt godt til rette for å prøve ut en ny type generalistkommune med helhetlig ansvar for tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling. Fosen kommune kan organiseres som en balansert flersenterkommune med sikte på å utnytte delregionenes komplementære fortrinn. En slik kommunemodell kan ha overføringsverdi til andre kommuneregioner med tilsvarende bosettingsmønster.»

%d bloggere liker dette: