Håper å få del i ekstramillioner

Fosna-Folket.no

Regjeringa har i dag tirsdag offentliggjort at den i revidert nasjonalbudsjett foreslår å tilleggsbevilge 255 millioner kroner til veiformål.

Ordfører i Roan, Jan Helge Grydeland (Sp), håper at noen av disse midlene vil tilfalle Roan.

– Jeg håper at vi kan få noe av dette til rassikring langs fylkesveiene. Vi har vært i samtaler med fylkeskommunen i flere omganger, så der er de godt kjent med situasjonen, sier Grydeland til Fosna-Folket.

Øremerket

Av de 255 millioner kronene er deler av bruken allerede bestemt.

– Av dette skal i alt 198 millioner kroner brukes til flere investeringsprosjekter på riksvegene, 40 millioner kroner gjelder skredsikring på E39 Romarheimsdalen i Hordaland, mens 17 millioner kroner går til utbedringer på riksveger i Sogn og Fjordane og Hordaland etter flomskader høsten 2014, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i ei pressemelding.

Av de nevnte riksveiinvesteringene er ingen tiltenkt prosjekter i Midt-Norge.

Ny ferjeavløsningsordning

Ellers foreslår Regjeringen nå også en ny ferjeavløsningsordning for fylkesvegnettet:

«Regjeringa forslår å opprette  ei ferjeavløysingsordning for fylkesvegar frå 2016, tilsvarande den ordninga som gjeld for riksvegar.  Midlar til ferjeavløysing tek utgangspunkt i nettotap i inntektssystemet for fylkeskommunane når eit ferjesamband blir  avløyst av ei bru eller ein tunnel.  Det skal ikkje kompenserast for meir enn kostnaden for prosjektet som erstattar det nedlagde ferjesambandet. Fylkeskommunane må sjølv utforme finansieringsopplegget for konkrete utbyggingar.  Ordninga vil gjelde for  inntil 30 år eller tilsvarande som for det som til ei kvar tid gjeld for den statlege ordninga for riksvegprosjekt.»

%d bloggere liker dette: