Fritidsfisker? – Unngå flytting av fisk!

Fylkesmannen.no

Spredning av fisk er faunakriminalitet. Nye fiskearter spres stadig til vann og vassdrag hvor de ikke naturlig hører hjemme.

Dette ødelegger våre naturressurser. Innførsel, utsetting og å bringe med seg levende fisk, kreps og andre ferskvannslevende arter, er ulovlig uten etter tillatelse eller hjemmel i lov.

Noen fiskearter spres mer enn andre fordi de ulovlig brukes som levende agn. Dette gjelder spesielt de små karpefiskene ørekyte, mort, regnlaue og sørv. Andre arter spres av sportsfiskere som vil ha gode muligheter for fangst av troféfisk, eller spesielle typer matfisk, slik som gjedde, harr og større karpefisk.

For å hindre skade på natur er det forbud mot å innføre, sette ut, bruke levende agn, og å bringe med seg levende fisk i og langs vassdrag uten tillatelse (jf. naturmangfoldloven § 20, lakselovens § 8-10, 37 og dyrevelferdsloven § 14). Vær oppmerksom på at reglene også gjelder flytting av vanlige arter over korte avstander. Overtredelser kan medføre bøter eller fengsel inntil 3 år.

Hvis du vet om vatn hvor det har dukket opp nye fiskearter er det fint om du melder fra til Fylkesmannen, til NINAs overvåkning av nye fiskearter og registrerer det i Artsdatabankens rapportsystem for arter
Hvis du har kunnskap om ulovlig flytting av fisk, eller bruk av levende agn, ta kontakt med Fylkesmannen tlf: 73 19 90 00, lokalt naturoppsyn, Statens naturoppsyn tlf: 73 58 05 00 / 917 93 867 eller politiet tlf: 02800.

%d bloggere liker dette: