Endring om bruk av vannscootere

Pressemelding fra Miljøverndepartementet 22.03.13

vannscooterRegjeringen foreslår endringer i småbåtloven om bruk av vannscootere. Forslaget åpner for kjøring med vannscooter så lenge man holder seg minst 400 meter fra land i sjø, og minst 500 meter fra land i ferskvann.

Regjeringen la i statsråd i dag frem forslag til endringer i småbåtloven om bruk av vannscootere. Etter dagens ordning gjelder et generelt forbud, som det kan søkes unntak fra i nærmere angitte områder. Lovforslaget innebærer at det generelle forbudet i loven oppheves, men at det gis hjemmel til å gi forskrift om nærmere regulering av vannscooterbruk. Forskriftshjemmelen innebærer at det kan innføres generelle forbudsbelter langs land, hvor vannscootere ikke tillates. Det foreslås også en hjemmel til å innføre andre forbudsområder i særlige tilfeller der hensyn til natur, næring, sikkerhet eller støy gjør det nødvendig.

Forskrift om regulering av vannscooterbruk er sendt på høring, og regjeringen tar sikte på at forskriften trer i kraft samtidig som en eventuell lovendring. Forskriftsreguleringen som er skissert i lovproposisjonen, og som er sendt på egen høring med høringsfrist i midten av april, gir regler om generelle forbudsbelter hvor vannscootere ikke er tillatt. Begrunnelsen for at det bør fastsettes forbudsbelter, er primært av hensyn til miljø, sikkerhet og støy.

Det foreslås for det første en generell forbudssone i et 400 meter bredt belte fra land langs hele kystlinjen. Det gjelder også et slikt belte ut fra øyer og holmer. I ferskvann vil det gjelde et forbudsbelte på 500 meter fra land på grunn av særlige miljøhensyn her. I verneområder og i et belte rundt disse vil det også være forbud. For å gjøre det mulig å kjøre ut til åpne områder tillates det transportkjøring i sakte fart gjennom forbudsbeltene.

Det foreslås videre at kommunen eller statlige myndigheter i særlige tilfeller kan innføre forbud i tillegg til de generelle forbudssonene, dersom hensyn til natur, næring, sikkerhet eller støy gjør det nødvendig. Forslaget åpner for at det kan tillates organisert trenings- og konkurransekjøring med vannscooter i avgrensede områder innenfor de generelle forbudsbeltene.

Regjeringens forslag vil innebære en forenkling for både brukere og for offentlige myndigheter, samtidig som det opprettholdes et høyt beskyttelsesnivå for miljø og sikkerhet.

%d bloggere liker dette: