DRIKKEVANNSKVALITET ROAN VANNVERK – ALUMINIUM

Roan kommune.no

Roan kommune vil på bakgrunn av dagens oppslag i NRK, Trøndelag, gi følgende informasjon:
Vannrensingen fungerer per i dag tilfredsstillende.
Renseanlegget ved Roan vannverk har etter gjennomgang av leverandør (Nordic Water AS) utført i perioden 28. – 31. oktober 2013, hatt lave og stabile nivåer av aluminium i drikkevannet. Det vil si nivåer under 60 µg Al/ liter (les: mikrogram aluminium per liter vann). Drikkevannsforskriftens grenseverdi er 200µg/Al per liter vann. 
Feil benevning oppgitt av NRK i radioinnslaget.
NRK oppga i dag feil benevning på måleresultatene. Det ble referert til mg Al/l (milligram) i stedet for µg Al/l (mikrogram). Dette er en feilfaktor på 1000 ganger. Dette har vi fått mange meldinger fra ulike fagmiljøer om i dag. Det hefter derfor usikkerhet om hvilke verdier den engelske forsker Christopher Exley har lagt til grunn for sine uttalelser. NRK Trøndelag har på nettsiden sin, rettet feilen men har ikke meldt om denne feilen i sine radioinnslag i dag.

Tidligere avvik i aluminiumsverdier.
Renseanlegget ved Roan vannverk ble satt i drift i månedsskiftet januar/februar 2013. Det har med ujevne mellomrom vært påvist for høye verdier av aluminium i drikkevannet. Av 32 innsendte prøver av renset vann innsendt i 2013 har til sammen 15 prøver vært over grenseverdien. 3 av overskridelsen har vært på 5 ganger grense verdien dvs. over 1000 µg Al per liter. Disse er tatt ut 11. mars (1080µg Al/l), 13. mai (1180µg Al/l) og 27. mai (1020µg Al/l). Prøvene i juni/juli viste nedgang i aluminiumsverdiene – 4. juni – (609µg Al/l), 2. juli (321 µg Al/l) og 10. juli (254µg Al/l). Videre i juli og august lå prøvene under grenseverdi. I september fikk vi de samme driftsproblemene og kontaktet leverandøren – Nordic Water AS for en gjennomgang av anlegget. Dette kom i stand i slutten av oktober etter purring fra oss 18. oktober.

Mattilsynet er informert.
Mattilsynet var på tilsynsbesøk ved Roan vannverk den 22. august og ble da gjort kjent med problemene med aluminiumsverdiene. Dette framgår av tilsynsrapporten datert 26.8.2013 der det står: «Det har blitt påvist forhøyede verdier av aluminium i perioder». Mattilsynets konklusjon ved tilsynet var: «Mattilsynet har ved dette tilsynet ikke avdekket forhold som vil føre til påpeking av plikt eller varsel om vedtak»

Spørsmålet om helsefare knyttet til forhøyede aluminiumsverdier.
Roan kommune erkjenner at det har vært for mange avvik i forhold til grenseverdien for aluminium og har gjort tiltak i forhold til dette. Vi erkjenner også at vi burde har varslet Mattilsynet og publikum på et tidligere tidspunkt. Vi har imidlertid forholdt oss til norske fagmiljøers og norske tilsynsmyndigheters oppfatning av helsefaren. I vannforsyningens ABC utgitt av Nasjonalt Folkehelseinstitutt er det oppgitt følgende: «Verken WHO (Verdens helseorganisasjon) eller USEPA (USAs føderale organ for human helse og miljø) har funnet grunn til å fastsette helsebasert grenseverdi for aluminium i drikkevann. Begge organisasjoner har vurdert aluminium nøye, og konklusjonen er at aluminium i konsentrasjoner over 200µg Al/l i drikevannet kan gi ulemper med slamdannelse i ledningsnettet, men at dette kun har bruksmessig betydning»

Rune T Knutzen
Sektorleder Teknisk, landbruk og miljø

%d bloggere liker dette: