Diskuterte Fosen som én kommune på Kiel-ferga

Fosna-Folket.no

Fosen Regionråd har slått fast at medlemskommunene kan bli en kommune. – Vi hadde en god tone under samlinga, sier Vibeke Stjern.

Ordføreren fra Åfjord er nestleder i Styret i Fosen Regionråd. De handterte saken på arbeidsseminaret som gikk på Kiel-ferga 31. august til i går. De har kommet fram til et grunnlagsdokument som blir brukt i det videre samarbeidet.  Også leder i rådet, Rissas ordfører, Ove Vollan, er godt fornøyd med utfallet av samlinga. De mener at de har vært gjennom ei konstruktiv og nyttig arbeidsøkt.

– Vi fikk god tid til å utføre det oppdraget vi har fått av departementet, sier arbeiderpartipolitikeren fra Åfjord. Vollan gir sin tilsutning til kollegaen fra Åfjord.

Mulighetene

Høsten 2014 vil Fosen-kommunene hver for seg, og sammen gjennom Fosen Regionråd, se på mulighetsrommet og vurdere flere konkrete kommuneinndelinger. Rådet består av Leksvik i Nord-Trøndelag, Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa i sørfylket. Rådmenn og ordførere fra disse sju medlemskommunene satte under seminaret i gang prosessen som stortinget gjennom et vedtak har invitert kommunene til å delta i.  Prosesser skal gå fra 2014 – 2016. I løpet av disse tar en sikte på å vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommunene. Regionrådet har diskutert Fosen som én kommune. Så skal kommunene hver for seg diskutere andre aktuelle samarbeidskonstellasjoner.

Rammer

Det er fylkesmennene som har fått ansvaret for å legge rammene og å sette i gang de lokale prosessene. Fylkesmennene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag utfordret kommunene til å komme raskt i gang høsten 2014 og få på plass et opplegg.

– Det er rimelig spesielt trur jeg at sju kommuner kommer i gang for å diskutere sammenslåing, sier Stjern. I Sør-Trøndelag er kommunene utfordret til å ta stilling til geografiske retningsvalg allerede vinteren 2015.

Løsninger

I dokumentet som rådet har produsert heter det at «Fosen-kommunene vil arbeide for løsninger for kommunestrukturen som står seg i et langsiktig (30- 50 år) perspektiv, som underbygger og videreutvikler bo-, arbeids- og servicemarkeder og som gir gode løsninger for innbyggerne.»

Stjern sier at en ikke er låst på én løsning der Fosen blir én kommune. Prosessen og debatten skal pågå i hver enkelt kommune, men må også tas i et regionalt perspektiv.

– Vi har alltis gått til naboene når det har vært naturlig og nødvendig, sier Stjern.

Fellesskapet

Målet er ifølge dokumentet «Sikre gode og likeverdige tjenester til innbyggerne og en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling og kommuner som er bærekraftige og et styrket lokaldemokrati.»

Det er listet opp en rekke elementer som en mener skal være med i utredninga. Den må vise ambisjonene med en felles kommune og beskrive oppgaver, struktur, styring og lokal organisering.

o Utredningen skal ha en enkel form og begrenses i omfang, men være tilstrekkelig til å holde framdrift i forhold til fylkesmannens prosjektplan vedtatt i KS Sør-Trøndelag sitt fylkesmøte.

o En Fosen-kommune må kunne ivareta at det i dag er flere sentra og sørge for at det blir en balansert fordeling av oppgaver og tjenester.

o Vi vil vurdere dette alternativet opp mot regjeringens kriterier for god kommuneinndeling, og gi et helhetlig bilde av utfordringer og muligheter for regionen.

o Styret i Fosen regionråd er prosjekteier og styringsgruppe.

o Rådmannsgruppa er prosjektgruppe, og skal foreslå et opplegg for organisering og framdrift av arbeidet.

o Fosen Regionråd gjennomfører så snart som mulig en innbyggerundersøkelse. Forslag til undersøkelse legges fram til godkjenning i styre.

o Sekretariatet for regionrådet i samarbeid med rådmannsgruppen har utredningsansvaret. Det forutsettes at det ikke skal brukes eksterne konsulenter.

o Arbeidet starter straks og resultatet skal foreligge til regionrådets styremøte i desember slik at det kan brukes i kommunenes arbeid med kommunereformen.

Dokumentet slår an en optimistisk tone når det slår fast at en  står foran felles samfunnsendringer s«om gir store muligheter for en positiv samfunnsutvikling». Det pekes mellom anna på det som skjer på flybasen, utviklinga i maritim sektor og vindkraftutbygginga.

Til slutt skriver de at de forutsetter at kommunene sjøl sørger for involvering og deltakelse fra innbyggere sine, de ansatte og nærings- og samfunnslivet for øvrig.

%d bloggere liker dette: