Dette har «førstepri»

Fosna-Folket.no

Trafikksikkerhetsutvalget i Roan har vedtatt en ny trafikksikkerhetsplan for kommunen.

Planen inneholder blant annet en prioriteringsliste for utbedringer. Planen ble enstemmig vedtatt i utvalget. I tillegg ble det drøftet om vedlikehold av bruer bør inn i en plan som dette.

Lista

Prioriterte tiltak på fylkeskommunale veier:
1. Rassikker vei Nesvalen – Roan
2. Rassikker vei Roan – Sumstad, eller alternativ vei på strekningen
3. Rassikker vei FV 715 Trolldalen
4. Gang og sykkelvei Sør-Roan skole – Hongsand kai 5.
Gang og sykkelvei Brandsfjord skole – Hoffstad boligfelt
6. Gang og sykkelvei Tusseladden barnehage Roan sykeheim
7. Breddeutvidelse fylkesveier

Prioriterte tiltak på kommunale veier:
1. Utbedring Roan boligfelt
2. Siktbedring på kommunale veier

Derfor

Følgende kommentarer knyttes til de enkelte tiltakene på de fylkekommunale veiene:

Rassikker vei Nesvalen — Roan: 
Veien mellom Nesvalen og Roan er smal, svingete og svært rasutsatt. Veien i Hundstien har nett for å hindre isras, men det er løse masser både i fjellsida og i form av andre løsmasser som kan rase ut. På nordsida av Berfiorden er bergarten svært løs, og det er steinsprang ukentlig langs denne strekninga.

Rassikker vei Roan Sumstad:  
På denne strekningen er det store stigninger og mange fjellskjæringer med løse scener pluss at det stort sett hele strekningen er bratte fjellsider mcd løse partier som kan rase ut. Enkelte steder kan det også rase ut løsmasser. Hele denne strekningen er svært rasutsatt, og på sikt vil en alternativ vei være samfunnsmessig lønnsom.

Rassikkker vei FV 715 Trolldalen: 
Her er det løst fjell i skjæring øverst i Trolldalen.

Gang- og sykkelvei Sør-Roan skole – Hongsand kai:
Eksisterende vei er svært smal og det er behov for gang- og sykkelvei for å skjerme gående og syklende fra annen trafikk. Gang- og sykkelvei vil også tilrettelegge for trygg ferdsel for skolebarn.

Gang og sykkelvei Brandsfjord skole – Hoffstad boligfelt:
Dette tiltaket vil tilrettelegge for trygg ferdsel for skolebarn og andre. Gang- og sykkelvei Tusseladden barnehage – Roan sykeheim:  Eksisterende vei er svært smal og til dels uoversiktlig. Det er behov for å skjerme gående og syklende fra annen trafikk.

Breddeutvidelser fylkesveier: 
Det er mange svært smale partier på fylkesveiene der store biler knapt kan møtes. Her kan nevnes på FV 1: Smal sving ved nedkjøring til Sumstad kai, smal veg mellom Roan landbruksservice og Lothe båtservice, smal og svingete vei Einarsdalen – Straum.

%d bloggere liker dette: