– Det var ikke dette vi jobbet for

Adressa.no

Trønderenergi må legge Fosen-investering på vent etter at Statkraft ikke vil være med.

– Min umiddelbare kommentar er at dette ikke var den beslutnin­g­e­n vi hadde jobbet for. Vi har jo jobbet for å få dette frem disse prosjekte­ne. Samtidig er det klart at vi også har tatt høyde for at en slik beslutning kunne komme, sier konserns­jef i Trøndere­ne­rgi, Ståle Gjersvold.
Statkraft største eier
Under en presseko­nfe­ran­se torsdag annonserte Statkraft at de ikke vil investere i to vindpros­jekte­r i Snillfjo­rd, samt vindparke­ne Storheia, Kvenndalsfjellet og Roan på Fosen.
Statkraft og Agder energi, som sammen eier selskapet SAE vind, skulle samarbei­de med Trøndere­ne­rgi og NTE om de tre nevnte prosjekte­ne på Fosen. Statkraft er klart største eier, mens Trøndere­ne­rgis andel var på rundt ti prosent.
Ifølge Gjersvold er det uaktuelt for Trøndere­ne­rgi å drive prosjekte­ne videre uten Statkraft.
– Vi har ikke kapitale­n til å gjøre dette alene. Statkraft var operatør og største eier. Før vi vet hva vi gjør videre, må vi diskutere dette med styret. Vi må sette ned folk internt og vurdere konsekve­nse­ne. Så får vi komme tilbake til hva vi skal gjøre. Vi trenger nok litt tid før vi har det svaret klart, sier Gjersvold.

– Mindre lønnsomt i Snillfjo­rd
I januar uttalte Gjersvold til Adresseavise­n at han så for seg investerin­g­e­r i regi av Trøndere­ne­rgi for rett i underkant av seks milliarde­r kroner.

Vindkraftin­ve­ste­rin­g­e­ne var ventet å utgjøre rundt halvparte­n av investering­ssum­me­n.
– Du har tidligere uttalt at både ny teknologi og de grønne sertifikatene er med på å gjøre vindkraftutbyggingene lønnsomme. Nå faller Statkraft med på motsatt konklusjon. Har det skjedd noe i løpet av våren?
– Ja, det har det. Det handler om at kraftprise­n har pekt nedover. Vi har vel aldri garantert at dette går i mål, først har vi måttet gjøre beregnin­g­e­r på kostnade­r. Siden nyttår har både forventnin­g­e­ne til kraftpris og sertifikat­pris gått ned. Men vi skal ta vår beslutnuing om prosjekte­ne 16. juni. Dette er statkrafts beslutning, sier Gjersvold.
– Er du uenig i Statkrafts regnestykke?
– Her er det to forhold som er helt avgjøren­de. Ett er hvilken vurdering Statkraft gjør i opp mot sertifikat­pris og kraftpris. Denne informas­jo­ne­n er konfidensi­ell. Men vi vet at Statkraft kanskje sitter med den beste innsikte­n på akkurat dette i Norge. Det andre er Statkrafts eget avkastning­sk­rav. Statkraft har sikkert en stor portefølje både andre steder i Norge og internas­jo­nalt. Disse kan være mer aktuelle å priorite­re for dem akkurat nå. Der kan vi ha ulike vurderin­g­e­r, sier Gjersvold.
Uaktuelt å ta over Snillfjo­rd
Konserns­jefe­n understre­ke­r imidlertid at Statkrafts beslutning er tatt på grunnlag av en samlet vurdering av både Fosen-prosjekte­ne og de to Snillfjo­rd-prosjekte­ne. Han understre­ke­r at Snillfjo­rd-prosjekte­ne, som Trøndere­ne­rgi ikke er inne i, har en lavere lønnsomh­et enn Fosen-prosjekte­ne.
– Snillfjo­rd er et betydelig dårligere prosjekt enn Fosen. Vi satt kun på Fosen, som er lettere å realisere. Men man trenger begge for å få til en sentrallin­je for strømove­rfø­ring. Derfor skrinleg­ge­s begge av Statkraft, sier Gjersvold.
– Er det aktuelt for dere å ta over Snillfjord for å drive prosjektene videre?
– Nei, det er uaktuelt, svarer Gjersvold.
Fortsette­r i Roan
Til sammen betyr Statkrafts nei at Trøndelag trolig går glipp av investerin­g­e­r for over 15 milliarde­r kroner. Gjersvold understre­ke­r imidlertid at andre investerin­g­e­r i selskapet går som vanlig. Dette gjelder også den planlagte kapitalf­o­rh­øyelse­n i selskapet.

– Våre andre prosjekte­r går som planlagt. Detter gjelder også investerin­g­e­ne i vindparke­n Skomakerfjellet i Roan. Kapitalutvi­delse­n er nødvendig for få i land en rekke prosjekte­r, både innen vann og nett, sier Gjersvold.

%d bloggere liker dette: