Bjugn med nytt frieri overfor Roan

Fosna-Folket.no

Bjugn kommunestyre har i dag ettermiddag onsdag, vedtatt en ny tilnærmelse overfor Roan med sikte på en mulig kommunesammenslåing.

Til møtet ved Statens Hus i Botngård, lå en lang saksliste med nærmere 700 sider alt i alt. Og midt i denne mursteinen av ei saksmappe, sto programposten om kommunereformen.

Bjugn pluss Ørland lagt dødt. 

Ekteskapet mellom Ørland og Bjugn ble i første rekke også vedtatt lagt dødt fra Bjugns side, etter at ølendingene entes om et nei og Ørland kommunestyre fulgte det rådet. I Bjugn var det for øvrig flertall under folkeavstemningen for et ja. 

På Nord-Fosen har Åfjord og Roan blitt enige om at de skal arbeide videre med sikte på en sammenslåing fra og med januar 2020. Etter at det ble nei fra Ørland, har Bjugn ytret ønske om samtaler med Åfjord og Roan for å vurdere mulighetene for å bli med i den konstellasjonen. Det frieriet har Åfjord sagt ja til, mens Roan kommunestyret har takket nei.

Forstår skepsisen

I dagens møte i Botngård, la ordfører Ogne Undertun fram et notat, som han foreslo å sende til Roan.

Flere i Bjugn kommunestyre uttrykte at de forsto skepsisen Roans politikere har uttrykt overfor Bjugn.

– Vi kom sent inn på banen, og med tanke på den størrelsen Bjugn har, kan jeg forstå at man i Roan kan betrakte oss som «den store stygge ulven», sa Høyres Tore Melhuus.

Einar Aaland (H) uttrykte at han støttet det framlagte forslaget fra Undertun.

Ketil Sundseth (H) stilte spørsmål rundt ryktene om at Ørland og Bjugn kunne bli tvangssammenslått av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

– Dette er en sak som skal opp i departement og storting etter hvert, og vil bli behandlet etter råd fra Fylkesmannen. Men jeg har lite tro på at det vil komme et slikt råd fra den sida, uten at det kan avvises helt. Uansett er dette et nå et eventuelt separat og nytt løp, svarte Bjugn-rådmann Emil Raaen.

– Vi har gode hensikter

Flere andre kommunestyrerepresentanter var også opp på talerstolen og ga sin støtte for en ny tilnærming overfor spesielt Roan. 
– Det er viktig for oss å understreke at vi har gode hensikter og at vi vil utvise storsinn. Det må vi gjøre med det utgangspunktet vi har. Jeg kan ikke pålegge noen å stemme i en bestemt retning, men dette er en type sak hvor jeg synes det er viktig at vi står samlet, understrekte Ogne Undertun.

Da det kom til votering, ble orførerens råd fulgt. For det ble enstemmig vedtatt å gi rådmannen i oppgave å sende inn det framlagte notatet

Notatet

I sin helhet er det notatet som følger:

«Bjugn kommunestyre viser til vedtak 7. juni om formell henvendelse til Roan og Åfjord med henblikk på dialog for å utrede mulighetene for å gå sammen i en fremtidig kystkommune. Denne dialogen baseres på den allerede inngåtte intensjonsavtalen mellom Roan og Åfjord, og ellers med følgende utgangspunkt:

Roan, Åfjord og Bjugn kommuner står overfor store vekstmuligheter fremover. Med et av verdens mest produktive sjøområder langs kysten, vil kommunene med utgangspunkt i lange tradisjoner innenfor fiskeri og havbruk være viktige bidragsytere for å sikre fremtidens matproduksjon. Store deler av verdikjeden innenfor oppdrett er allerede representert fra settefiskanlegg, forproduksjon, oppdrett og slakterivirksomhet.

Som base for nasjonal satsing vindkraft og økt produksjon av fornybar energi, vil kommunen kunne skape kompetansearbeidsplasser og avledede næringer som kan bidra til å løse fremtidens økende behov for miljøvennlig og fornybar energi. Med flere reiselivs­destinasjoner og lange tradisjoner innenfor entreprenørvirksomhet og jordbruk vil den nye kommunen ha gode forutsetninger for å kunne utvikle arbeidsplasser innenfor eksisterende næringer.

Dersom disse mulighetene forvaltes godt kan dette gi grunnlag for en betydelig vekst i hele den sammenslåtte kommunen. Dette krever samarbeid og ressurser for å bygge infrastruktur, legge til rette for at bedrifter kan etablere og utvikle seg, og sikre tilgang på kompetent arbeidskraft. Ulike steder må utvikle hver sine fortrinn basert på naturgitte forutsetninger.

Bjugn kommunestyre vil i forbindelse med etableringen av en ny og større kystkommune sammen med Roan og Åfjord arbeide for, og prioritere følgende tiltak innenfor infrastruktur og samferdsel:

1. Videreføre arbeidet med rassikring og fremkommelighet på FV 14 mellom Sumstad og Roan sentrum, herunder støtte bygging av neste tunnel mellom Hellfjord og Beskelandsfjorden.

2. Den nye kommunen vil støtte en ny Fosenpakke 2 som inkluderer blant annet bru over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden, samt arbeide for at siste delprosjekt i FV 14 Sumstad – Roan innarbeides i denne pakken.

3. Arbeide for knytte kommunikasjonene langs kysten bedre sammen, med bru over Åfjordsstraumen som første delprosjekt. 

 Administrasjonssenteret i den nye kommunen med politisk og administrativ ledelse legges til Åfjord, men den nye kommunen skal foruten den ordinære tjenesteproduksjonen være til stede i Roan gjennom servicekontor og i Botngård gjennom et næringslivets hus.

Bjugn kommunestyre vil arbeide for å videreutvikle Botngård som et viktig oppvekst- og utdanningssenter på Fosen, med Fosen videregående skole, grunnskole, skolehelsetjeneste, PPT mv. Samtidig skal viktige funksjoner plasseres på en slik måte at nærhet og trygge bo- og oppvekstmiljø kan ivaretas. Dette innebærer at dagens strukturer med legekontorer i Botngård, Årnes og Roan opprettholdes som i dag, og at det fortsatt skal være videregående opplæring ved Åfjord videregående skole.»

%d bloggere liker dette: