Bessakerfjellet II (Revidert konsesjon av 16.1.2015)

NVE.no

TrønderEnergi Kraft AS får tillatelse til å øke installert effekt i Bessaker II vindkraftverk fra 10 til inntil 14 MW, og at eksisterende 66 kV kraftledning gjennom planområdet fortsatt drives som luftledning. 

VINDML

TrønderEnergi Kraft AS er den 15.1.2015 meddelt reviodert konsesjon for Bessakerfjellet II vindkraftverk. Opprinnelig konsesjon ble gitt 2.7.2009.

Tiltaket er lokalisert på Skomakerfjellet og har fått navnet Bessakerfjellet II vindkraftverk. TrønderEnergi Kraft AS er meddelt konsesjon til å bygge og drive inntil 5 vindturbiner med en samlet installert effekt på inntil 10 MW.Nettilknytning av vindkraftverket skal skje via en ca. 1,2 km lang 22 kV jordkabel til det eksisterende koblingsanlegget for Bessakerfjellet vindkraftverk. I tillegg ombygges eksisterende 66 kV kraftledning til Straum transformatorstasjon. Kraftledningen utføres som jordkabel over en strekning på ca. 600 meter gjennom vindkraftverket.

Etter NVEs vurdering er det viktig at tiltakshaver kan utnytte konkurransen i leverandørmarkedet og teknologiutviklingen de siste årene for å sikre at en utbygging kan bli økonomisk bærekraftig. Økt installert effekt på inntil 14 MW vil ikke medføre endrete virkninger, men om det velges turbiner med over 3 MW installert effekt er det sannsynlig at antall turbiner kan reduseres fra fem til fire. Omsøkt installert ytelse vil ikke være i strid med Forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover med ikrafttredelse 01.01.2015. Hva gjelder eksisterende 66 kV kraftledning gjennom planarealet på Skomakerfjellet konstaterer vi at tiltakshaver ikke lenger vurderer kabling av denne over en strekning på 500 m som økonomisk rasjonelt for å kunne bygge vindkraftverket. NVE kan slutte seg til denne vurderingen og at dette tiltaket også styrker muligheten for at vindkraftverket kan realiseres.

Med bakgrunn i ovenstående og i medhold av energiloven av 29.juni 1990 nr. 50, § 3-1, gir NVE under henvisning til søknad av 15.01.2015 TrønderEnergi Kraft AS tillatelse til å øke installert effekt i Bessaker II vindkraftverk fra 10 til inntil 14 MW, og at eksisterende 66 kV kraftledning gjennom planområdet fortsatt drives som luftledning.

%d bloggere liker dette: